Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Oficiālā e-pasta adrese: balvi@pakalpojumucentri.lv

Adrese: Partizānu iela 14, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Klientu apkalpošanas speciāliste Viļakā Valentīna Sokirka

Tālr. 27363377, e-pasts: valentina.sokirka@balvi.lv

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 12;

• Valsts ieņēmumu dienests;

• Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

• Lauku atbalsta dienests;

• Nodarbinātības valsts aģentūra;

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

• Uzņēmumu reģistrs;

• Valsts darba inspekcija;

• Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Lauksaimniecības datu centrs

1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes/pakalpojums/(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

1. CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5. Profilēšana

Konsultācijas

6. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7. Apmācību monitorings

Konsultācijas

8. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

5. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

12. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

14. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

2. Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas/(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes pakalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes pakalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes pakalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai Klātienes pakalpojums Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

22

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensija

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

27. Slimības pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalsts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes pakalpojums/(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Konsultācija

4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Konsultācija/(e-pakalpojums)

5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija/(e-pakalpojums)

6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Konsultācija/(e-pakalpojums)

9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Konsultācija/(e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

Konsultācija

11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

Konsultācija

12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Konsultācija

13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Konsultācija/(e-pakalpojums)

14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Konsultācija

15. Kadastra informācija mantojuma lietai

Konsultācija

Svarīgi par e-adresi