Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde

VIĻAKAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMS (pdf)

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns 2019.-2023.gadam (docx)

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes pašnovertējuma ziņojums

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS aktualizācija (docx)

Pirmsskolas vispārīgs raksturojums

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Viļakas novadā, Viļakas pilsētā, Liepnas ielā 18.

Tā ir pirmsskolas iestādei pielāgota māja. Viļakas pirmsskola ir vienīgā pirmsskola pilsētā.

Ar 2010. gada 16.augustu pirmsskolas izglītības iestādē sāk darbu vadītāja Lilita Šnepere. Tiek izveidotas četras dažāda vecuma  grupas, kur mājvietu rod izglītojamie no 1,5. līdz 7. gadiem.

Iestādē vizuāli pārtop iekštelpas, jo tiek veikts kapitālais remonts sienām, grīdām. Tiek atjaunotas mēbeles un materiāltehniskais aprīkojums. 2019. gadā iestāde svin 73 gadus Viļakas pilsētā.

Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi:

✓ estētiskas un atbilstoši aprīkotas telpas un apkārtne mācību programmu realizēšanai;

✓ pozitīva savstarpējā saskarsme starp bērniem, skolotājiem, vecākiem;

✓ kvalitatīvs atbalsta personāls;

✓ iestādē ir iespēja izkopt spējas, talantus, radošo potenciālu;

✓ ir iespēja apmeklēt nodarbības peldbaseinā;

✓ nodrošināta kvalitatīva un veselīga bērnu ēdināšana;

✓ izglītības iestādes tradīcijas (Zinību diena, Miķeļdiena, Ziemassvētki, Saulgriežu svētki, Sporta svētki, Latvijas valsts dzimšanas diena, Māmiņu diena, Vecvecāku pēcpusdiena, Izlaidums);

✓ audzēkņiem ir iespēja piedalīties  interešu izglītības pulciņos, kuros var (5–6 g.)  apgūt pirmās prasmes  angļu un krievu valodu panatprasmju līmenī.

Pirmsskolas dibinātājs – Viļakas novada dome. Iestādē darbojas dažāda vecuma četras grupas:

Jaunākā grupa ( 1- 2,5 gadi);

Vidējā grupa   (2,5- 4 gadi);

Vecākā grupa  (4,5- 5 gadi);

Sagatavošanas grupa (6- 7 gadi)

Kolektīvs svin kopīgus svētkus, brauc ekskursijās. Pastāv sadarbība ar Zviedrijas alianšu apvienību “Gnosjo Hjalper”, kas sniedz materiālu atbalstu pirmsskolas iestādei. Programmas ietvaros 2011.gadā uzsākta angļu un krievu valodas apmācība sagatavošanas grupas  bērniem.

Šobrīd, 2019. gadā iestādi apmeklē 67 audzēkņi.

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē divas izglītības programmas: