Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas saskaņošana

Pakalpojuma apraksts

Reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem.

Reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas.

Pakalpojuma saņēmēji, klienti

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas

Lai saņemtu saskaņojumu, Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā iesniedz pašvaldībā saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu.

Reklāmas vai reklāmas objekta projekts sastāv no:
  1. iesnieguma, kurā norādīta šāda informācija:

1.1. dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);

1.2. bankas rekvizīti, lai sagatavotu maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu (ja tāda paredzēta pašvaldības saistošajos noteikumos);

1.3. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);

1.4. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni);

  1. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu);
  2. papildefektu raksturojuma (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;
  3. citas šajos noteikumos paredzētas informācijas vai dokumentiem.

Bez minētajiem iesniedz vēl šādus dokumentus:

  1. reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
  2. pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.

Reklāmas vai reklāmas objekta projektu var pieprasīt elektroniski nosūtīt uz Viļakas novada domes oficiālo e-pastu: dome@vilaka.lv

Pašvaldība izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un 7 (septiņu) darbdienu laikā (10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem);
  2. par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

Veidlapu iesniegumam par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas saskaņošanu var izdrukāt šeit

Ar saskaņošanu saistītie normatīvie akti:

Reklāmas likums
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai  publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.”

Pakalpojuma maksa:

Pašvaldības nodeva  par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās saskaņā ar Viļakas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2010 „Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā” un 2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.34 „Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā”” pieejami šeit

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

E-pasts: dome@vilaka.lv
Fakss: 64507208
Tālrunis: 64507224
Klātienē: Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā  Abrenes ielā 26, Viļakā

Darba laiks:

pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš
Pašvaldība izskata iesniegumu 7 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?
Tālrunis:  64507224
e-pasts: dome@vilaka.lv