Komitejas

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Sergejs Maksimovs
Komitejas priekššedētāja vietniece: Sarmīte Šaicāne

Komitejas locekļi:  Valda Buzijana, Inese Circene, Andis Ločmelis, Uldis Matisāns, Raimonds Slišāns, Anita Kokoreviča, Jaroslavs Kozlovs, Leonids Cvetkovs, Artjoms Kokorevičs, Ināra Sokirka, Andris Slišāns, Inese Prava, Madara Jeromāne.

Tautsaimniecības un vides jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Anita Kokoreviča
Komitejas prieksšsēdētājas vietnieks: Raimonds Slišāns

Komitejas locekļi: Leonids Cvetkovs, Jaroslavs Kozlovs, Uldis Matisāns.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Andis Ločmelis

Komitejas locekļi: Valda Buzijana, Inese Circene, Ināra Sokirka, Sarmīte Šaicāne, Andris Slišāns, Madara Jeromāne.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Sarmīte Šaicāne
Komitejas priekšsēdētajas vietniece: Anita Kokoreviča

Komitejas locekļi: Valda Buzijana, Uldis Matisāns, Inese Circene, Ināra Sokirka,Madara Jeromāne.

Saimniecisko jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Andris Slišāns
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Inese Prava

Komitejas locekļi: Leonids Cvetkovs, Raimonds Slišāns, Sarmīte Šaicāne.

Komisijas

Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētājs:
 Diāna Astreiko
Komisijas locekļi: Ērika Baltiņa, Oskars Rēvalds, Svetlana Bukovska, Svetlana Romāne

Administratīvo aktu strīdu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Maksimovs
Komisijas locekļi:  Tamāra Locāne, Terēzija Babāne

Iepirkumu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Tamāra Locāne
Komisijas locekļi: Mareks Šubenieks, Oļegs Kesks
Komisijas sekretātre: Dace Dzērve (bez balss tiesībām)

Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi: Tamāra Locāne, Aija Voičika

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Ligija Logina
Sekretāre: Diāna Astreiko
Komisijas locekļi: Aija Voičika, Silvija Gorbačova, Inese Petrova, Ginta Locāne, Elita Logina

Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Arta Ķerģe
Komisijas locekļi: Dace Dzērve, Silvija Gorbačova, Aleksandrs Tihomirovs, Ilze Krukovska

Ētikas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Marija Voika
Komisijas locekļi:
Uldis Matisāns, Valda Buzijana

Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
Komisijas priekšsēdētājs:Jaroslavs Kozlovs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 
Anita Kokoreviča
Komisijas locekļi: Arta Ķerģe
, Ilze Krukovska, Juris Prancāns

Viļakas novada pašvaldības komisija starptautiskās sadarbības jautājumos
Komisijas priekšsēdētājs: Oļegs Kesks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ginta Locāne
Komisijas locekļi: Sandra Ločmele, Artjoms Kokorevičs, Ināra Sokirka

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa
Vadītāja Inese Circene
Locekļi: Līga Aleksejeva, Ilze Šaicāne, Anita Upīte

Viļakas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības  grupas
NOLIKUMS