Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšana

Pakalpojuma saņēmēji: juridiskas personas un fiziskas personas

Pakalpojuma  īss raksturojums Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā.

Lai saņemtu atļauju, Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā  jāiesniedz iesniegums, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma ar pievienotajiem dokumentiem.

Iesniegumu var pieprasīt elektroniski. Iesniegumu var elektroniski nosūtīt uz Viļakas novada domes oficiālo e-pastu: dome@vilaka.lv

Veidlapu iesniegumam par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai var izdrukāt šeit

Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegumā jānorāda fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

2. realizējamo preču grupas;

3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;

4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Ministru kabineta 2010.gada 12. maija noteikumi Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

Viļakas novada domes 2011.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr. 3 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus darbība

 

Pakalpojuma maksa:

Pašvaldības nodeva  par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās saskaņā ar Viļakas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2010 „Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā” un 2013. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.34 „Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā”” pieejami šeit

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

E-pasts: dome@vilaka.lv
Fakss: 64507208
Tālrunis64507224
Klātienē: Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā  Abrenes ielā 26, Viļakā
Darba laiks:

pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

Pašvaldība izskata iesniegumu 5 (piecu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Tālrunis: 64507224
e-pasts: dome@vilaka.lv