Dzīvesvietas deklarēšana

Viļakas novada domē

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads LV-4583 Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā 2.stāvā 204.kabinetā

Tālrunis: 64507224, e-pasts: dome@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Kupravas pagasta pārvaldē

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582

Tālrunis: 64521706, e-pasts: kuprava@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Medņevas pagasta pārvaldē

„Pienenes” Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586

Tālrunis:64522487, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Susāju pagasta pārvaldē

Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4586

Tālrunis:64507184, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Šķilbēnu pagasta pārvaldē

Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587

Tālrunis:64521243, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Vecumu pagasta pārvaldē

„Ābeļziedi”, Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585

Tālrunis:64546299, e-pasts: vecumi@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Žīguru pagasta pārvaldē

Ciemata iela 4, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas novads, LV-4584

Tālrunis: 64521393, e-pasts: ziguri@vilaka.lv

Darba laiks: pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sniegtie pakalpojumi un iesniegumu veidlapas

Dzīvesvietas deklarēšana
Pakalpojuma saņēmēji: Fiziskas personas
Pakalpojuma īss raksturojums:

Pašvaldība reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu  attiecīgajā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju  reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu, kas  apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Dzīvesvietas deklarēšanai nepieciešamie  dokumenti:

– personu apliecinošs dokuments – pase (bērniem – dzimšanas apliecība);

– uzturēšanās atļauja – ārvalstniekam vai bezvalstniekam, kurš  ieradies Latvijā no

citas valsts;

– Deklarēšanas tiesiskais pamats;

  • īpašumtiesību apliecinošs dokuments,
  • noslēgts īres vai nomas līgums,
  • īpašuma lietošanas tiesības (laulība, radniecība),
  • cits likumisks vai līgumisks pamats.

– dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Valsts nodevas apmērs 4.27 EUR, kuru iemaksā pašvaldības kasē.

Valsts nodevu nemaksā:

– politiski represētās personas;

– reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;

– invalīdi;

– Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

– Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

– Personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.