Bāriņtiesa

Diāna Astreiko

priekšsēdētāja novada bāriņtiesai

tālr. 64522978, 27809426
e-pasts: barintiesa@balvi.lv diana.astreiko@balvi.lv

Pieņemšanas laiki Balvu pilsētā:

Pirmdienās 12:30 – 17:00
Ceturtdienās   9:00 – 12:00

Liene Čugurova

priekšsēdētāja vietniece,
bāriņtiesas locekles pienākumus veic Balvu pilsētā

tālr. 26618771, e-pasts: liene.cugurova@balvi.lv
Pieņemšanas laiks: Pirmdienās 9:00 – 12:00
Ceturtdienās   09:00 – 12:00

Leontīna Pundure, bāriņtiesas lietvede

Tālr. 64522973, e-pasts:leontina.pundure@balvi.lv

Dzintra Uzkliņģe, Bāriņtiesas loceklis Žīguru un Vecumu pagastos

Tālr. 27813669, e-pasts: dzintra.uzklinge@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Žīguru pagastā pirmdienās 9:00-12:00 un 12:30-16:00

Vecumu pagastā -1.un 3.mēneša ceturtdienās 13:00-16:00

Regīna Sergejeva, bāriņtiesas locekle Viļakas pilsētā un Susāju pagastā

Tālr. 27801520, e-pasts: regina.sergejeva@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Viļakas pilsētā un Susāju pagastā-pirmdienās 9:00-12:00 un 12:30-16:00, otrdienās 9:00-12:00 un 12:30-16:00, ceturtdienās  9:00-12:00 un 12:30-16:00

Ginta Vanaga, bāriņtiesas locekle Balvu pilsētā

Tālr. 26628915, e-pasts: ginta.vanaga@balvi.lv

Pieņemšanas laiks Balvu pilsētā: otrdienās 9:00-12:00, piektdienās 9:00-12:00

Ligita Kokoreviča, bāriņtiesas locekle Bērzpils pagastā, Krišjāņu pagastā

Tālr.28671551, e-pasts:ligita.kokorevica@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Bērzpils pagastā pirmdienās 9:00-12:00, ceturtdienās 9:00-12:00

Krišjāņu pagastā otrdienās 9:00-12:00

Vineta Cīrule, bāriņtiesas locekle Baltinavas pagastā un Lazdulejas pagastā

Tālr. 26674837, e-pasts: vineta.cirule@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Baltinavas pagastā-otrdienās 9:00-12:00, ceturtdienās 9:00-12:00

Lazdulejas pagastā-piektdienās 9:00-12:00

Svetlana Bukovska, Bāriņtiesas locekle Šķilbēnu un Medņevas pagastos

Tālr. 26519805, e-pasts: svetlana.bukovska@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Medņevas pagastā-otrdienās 13:00-16:00

Šķilbēnu pagastā -pirmdienās 9:00-12:00 un 12:30-15:00

Gaļina Daščenko, bāriņtiesas locekle Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā

Tālr. 28672443, e-pasts:galina.dascenko@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Kubulu pagastā-pirmdienās 9:00-12:00, ceturtdienās 9:00-12:00

Vīksnas pagastā-piektdienās 9:00-12:00

Lolita Kindzule, bāriņtiesas locekle Tilžas pagastā un Vectilžas pagastā

Tālr.26189837, lolita.kindzule@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Tilžas pagastā-pirmdienās 9:00-12:00, ceturtdienās 9:00-12:00

Vectilžas pagastā-otrdienās 9:00-12:00

Jeļena Zelča, bāriņtiesas locekle Bērzkalnes pagastā, Balvu pagastā un Kupravas pagastā

Tālr. 26177972, e-pasts: jelena.zelca@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Bērzkalnes pagastā -otrdienās 9:00-12:00, ceturtdienās 9:00-12:00

Balvu pagastā-piektdienās 9:00-12:00, Kupravas pagastā -katra mēneša pirmajās pirmdienās 9:00-12:00

Sandra Čeirāne, bāriņtiesas locekle Briežuciema pagastā un Lazdukalna pagastā

Tālr. 20376455, e-pasts: sandra.ceirane@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Briežuciema pagastā-pirmdienās 9:00-12:00, Lazdukalna pagastā-otrdienās 9:00-12:00

Jana Briede, bāriņtiesas locekle Rugāju pagastā

Tālr. 26667258, e-pasts: jana.briede@balvi.lv

Pieņemšanas laiks: Rugāju pagastā-pirmdienās 9:00-15.00