Balvu novada domes sēde 2024.gada 27.jūnijā

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2024.gada 27.jūnijā, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.10/2024 „Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.11/2024 „Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2023 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 3. Par Balvu Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 4. Par Balvu Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 5. Par Balvu novada domes 2024.gada 27.jūnija noteikumu Nr.3/2024 “Interešu izglītības programmu ieviešanas un izvērtēšanas kārtība Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Putnēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0067, un nekustamā īpašuma “Dūjiņas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0110, robežu pārkārtošanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vecumu pagasta nekustamā īpašuma “Bērzīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0010 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Kotiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0032 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Rožukalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0001 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Degšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0093 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 11. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Briežuciema pagasta nekustamā īpašuma “Molenīki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0103 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Miškudrava” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0144 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 002 0127, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Sandra Kapteine)
 14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0690, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Sandra Kapteine)
 15. Par nosaukuma “Buki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 16. Par nosaukuma “Ūpji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 17. Par nosaukuma “Zvirbuļi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 18. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Balvos, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam Ezera iela 15. (ziņo Sandra Kapteine)
 19. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības precizēšanu un nekustamā īpašuma “Škapari”, Rugāju pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pilsētā, Balvu novadā sadali, jauna īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma Pilsoņu iela 13A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 21. Par grozījumiem Viļakas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā “Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un platību precizēšanu”, Viļakas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā “Par grozījumiem lēmumā, zemes vienību noteikšanu kā zemes starpgabals un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē”, un nekustamā īpašuma “Pakalnieši” Susāju pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 22. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma “Verpuļeva 143” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšana. (ziņo Sandra Kapteine)
 23. Par nekustamā īpašuma “Raspodiņi” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 24. Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 25. Par grozījumiem 2023.gada 23.novembra Balvu novada domes lēmumā Nr. 612 “Par Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas prioritāšu apstiprināšanu”. (ziņo Sandra Kapteine)
 26. Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Viļakas pilsētas administratīvajā teritorijā. (ziņo Sandra Kapteine)
 27. Par nedzīvojamās telpas – (garāžas Nr. 8), Ezera ielā 37B k-11, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas Kalņa ezerā, Rugāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par nekustamā īpašuma “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par nekustamā īpašuma “Sala”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par izmaiņām Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine, Sergejs Maksimovs)
 38. Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par Balvu sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par Kupravas pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par grozījumiem Balvu Centrālās bibliotēkas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par grozījumu Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par priekšfinansējuma projekta “Be the opportunity” īstenošanai piešķiršanu biedrībai “Kalmārs”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par dalību projektā “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts” un pieteikumu VPVKAC izveidei. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 4.3.1.3 “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 47. Par finansējuma piešķiršanu lietusūdeņu kolektora pagarināšanai un izplūdes vietas sakārtošanai Ezera ielā, Balvos. (ziņo Sandra Kapteine, Sergejs Maksimovs)
 48. Par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 49. Par Balvu novada ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 2024.-2026.gadam izmaksu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine, Sergejs Maksimovs)
 50. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 51. Par izmaiņām Balvu novada domes Finanšu komitejas un Attīstības komitejas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 52. Par Balvu pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 53. Par Rubeņu Tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 54. Par Tilžas Kultūras un vēstures nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 55. Par Vectilžas Sporta un atpūtas centra vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 56. Par Naudaskalna Tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 57. Par Baltinavas Kultūras nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 58. Par Medņevas Tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 59. Par Briežuciema Tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 60. Par Bērzpils Saieta nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 61. Par Kubulu Kultūras nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 62. Par Rugāju Tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)
 63. Par Lazdukalna Saieta nama vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Tamāra Locāne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pagarināta uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Līdz 2021.gada 6.augustam ir pagarināta uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”. ...

Pieejams jauns pakalpojums Viļakas novadā

Projekta īstenotājs Guntis Circens realizēja projektu Nr.2020-VND-1-01 “Transportlīdzekļu kondicioniera servisa iekārta”. Projekta realizēšanai saņēma ...

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS JAUNIEŠU MEDIJU NOMETNEI «YOUNG MEDIA SHARKS 2020»

No 20. līdz 25. oktobrim Siguldā norisināsies mediju nometne «Young Media Sharks», kur 30 ...