Tautsaimniecības un vides komitejas sēde 2024.gada 17.aprīlī

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 17.aprīlī (trešdien) plkst.09.00.

Darba kārtībā:

1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Mežvijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0077 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

2.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Stradi-1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0078 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Zemīši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3850 005 0038 un 3850 005 0157 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

4.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Tīreļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0295 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

5.Par nekustamā īpašuma “Jaunvietas” Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

6.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā, Balvu novadā, sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma “Ķērpji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

7.Par rezerves zemes fonda zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukuma “Ieloki” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

8.Par nosaukuma “Mežmaliņa” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

9.Par zemes vienību apvienošanu, adreses Dzirnavu iela 1H, Balvi Balvu novads piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (ziņo Ginta Zaharāne)

10.Par zemes vienības Lazdulejas pagastā atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Ginta Zaharāne)

11.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Plūdi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

12.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Lauski” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

13.Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nekustamā īpašuma Raiņa iela 28B, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

14.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Ganeibnīki” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

15.Par ceļu infrastruktūras aktualizēšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Jānis Bubnovs)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

26. un 27. augustā Balvu novadā norisināsies “Mājas kafejnīcu dienas”

Aicinām uz breineigu garšu un sajūtu piedzīvojumu Ziemeļlatgalē –  “Mājas kafejnīcu dienām 2023” Balvu ...

Rūķi nāk ciemos!

Ziemassvētki ir laiks, kad gaismas loki liecas un sveču mirdzums spēj iededzināt katrā no ...

LU Humanitāro zinātņu fakultātes folkloristi dodas ekspedīcijā uz Balvu novadu

16. jūlijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) folkloristikas nozares pētnieki un folklorā ...