Balvu novada domes sēde 2024.gada 28.martā

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi  2024.gada 28.martā, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.5/2024 “Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.6/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2023 “Par Balvu novada simboliku”” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 3. Par grozījumiem Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā. (ziņo Aija Mežale)
 4. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Ausmēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0014 sadalei. (ziņo Sandra Kapteine)
 6. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku biedrība “MEDNIEKU KLUBS KRIŠJĀŅI”” Balvu novada Krišjāņu pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par medību tiesībām biedrībai “Orlovas mednieku klubs” Balvu novada Vectilžas pagasta nekustamajā īpašumā. (ziņo Sandra Kapteine)
 8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, Viļakas ielā 21, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 9. Par nosaukuma “Mazlāči” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 10. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Rasas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 11. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Šķilbēnu pagastā Balvu novadā. (ziņo Sandra Kapteine)
 12. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Sandra Kapteine)
 13. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Balvu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, adreses un nosaukuma piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 14. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Balvu pagastā, adreses un nosaukuma “Verpuļeva 263” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 15. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, jaunu īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma “Verpuļeva 175” nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 16. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali, jaunu īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma “Škaparu mājas” nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 17. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Krišjāņu pagastā, nosaukuma “Vakšas pļava” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 18. Par nosaukuma “Vizbules” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 19. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Mežezeri”. (ziņo Sandra Kapteine)
 20. Par Baltinavas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 21. Par Balvu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 22. Par Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par Viļakas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 24. Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Šķilbēnu pagasta Dabas parks “Balkanu kalni”” likvidēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 25. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas likvidāciju. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 26. Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu. (ziņo Aija Mežale, Sergejs Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma “Nātrītes”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma “Kalvīšu lauki”, Rugāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 142”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma “Kāpslīši”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par nedzīvojamo telpu – ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par nekustamā īpašuma “Sala”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par nekustamā īpašuma “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par nekustamā īpašuma “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieto asfaltbetona seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 47. Par nedzīvojamās telpas garāžas Nr. 9, Ezera iela 37B k-10, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 48. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Ezera ielā 43A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 49. Par dāvinājuma pieņemšanu – Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2023” gleznas. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 50. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” grāmatvedības uzskaitē esošo akciju sabiedrības “Balvu Enerģija” akciju pārgrāmatošanu Balvu novada pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības uzskaitē. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 51. Par pašvaldības dalību atklātā projektu konkursā Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1.3. “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 52. Par grozījumiem Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 53. Par saistošo noteikumu Nr.7/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2023 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā”” apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 54. Par saistošo noteikumu Nr.8/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 55. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu R. K. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 56. Par Vīksnas pagasta pārvaldes apkures maksas pakalpojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 57. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 58. Par Rugāju pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 59. Par Baltinavas pagasta pārvaldes veļas mazgāšanas un dušas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izlaidums Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolā

Uz izlaidumu 16.jūnijā aicināja Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kur apliecības par profesionālās  ...

Jauns velomaršruts „Tepenīcas aplis”

Viļakas novada dome ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta atbalstīto Leader 7.konkursa kārtas projektu Nr. ...

Apstiprināts zivju resursu aizsardzības projekts

Viļakas novada dome saņēma Valsts Zivju fonda projekta 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība ...