Finanšu komitejas sēde 2024.gada 21.martā

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 21.martā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV -4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par Baltinavas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Daina Tutiņa, Tamāra Locāne)

2.Par Balvu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Daina Tutiņa, Tamāra Locāne)

3.Par Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Daina Tutiņa, Tamāra Locāne)

4.Par Viļakas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. (ziņo Daina Tutiņa, Tamāra Locāne)

5.Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Šķilbēnu pagasta Dabas parks “Balkanu kalni” likvidēšanu. (ziņo Daina Tutiņa)

6.Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas likvidāciju. (ziņo Inese Circene)

7.Par nekustamā īpašuma “Nātrītes”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

8.Par nekustamā īpašuma “Kalvīšu lauki”, Rugāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

9.Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 142”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

10.Par nekustamā īpašuma “Kāpslīši”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

11.Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

12.Par nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

13.Par nedzīvojamo telpu – ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

14.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

15.Par nekustamā īpašuma “Sala”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

16.Par nekustamā īpašuma “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

17.Par nekustamā īpašuma “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

18.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieto asfaltbetona seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

19.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

20.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)

21.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)

22.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)

23.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)

24.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)

25.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

26.Par nedzīvojamās telpas garāžas Nr. 9, Ezera iela 37B k-10, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)

27.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2  Ezera ielā 43A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)

28.Par dāvinājuma pieņemšanu – Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2023” gleznas. (ziņo Olga Siņica)

29.Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” grāmatvedības uzskaitē esošo akciju sabiedrības “Balvu Enerģija” akciju iegrāmatošanu Balvu novada pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības uzskaitē. (ziņo Juris Annuškāns)

30.Par pašvaldības dalību atklātā projektu konkursā Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1.3. “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. (ziņo Irēna Začeva)

31.Par grozījumiem Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. (ziņo Ineta Leišavniece, Svetlana Novika)

32.Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2023 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā”” apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Gržibovska, Inese Circene)

33.Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)

34.Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu R. K.. (ziņo Juris Annuškāns)

35.Par Vīksnas pagasta pārvaldes apkures maksas pakalpojuma apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Dzintra Pipcāne)

36.Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Sarmīte Pērkone, Līna Barovska)

37.Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. (INFORMATĪVS) (ziņo I.Blūma)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Brīvdienu norises Balvu novadā 15.-17.09.2023.

15.septembris plkst.22.00 Šlāgerballe “Labi strādā, labi atpūties!” Lazdukalna Saieta namā, ieeja līdz plkst.23.00-7 euro ...

Uzsāk pieņemt dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai

Valsts robežsardzes Latvijas Republikas pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robeža informē, ...