Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 15.februārī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kritērijiem (INFORMATĪVS). (ziņo Jānis Bubnovs)

2.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 2I, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā. (ziņo Ginta Zaharāne)

3.Par Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Apseskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)

4.Par nedzīvojamās telpas Nr.62 un Nr.66 Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu novadā patapinājuma līguma pagarināšanu. (ziņo Ilze Avota)

5.Par nedzīvojamās telpas – garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Ilze Avota)

6.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2023 “Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana  Balvu novada pašvaldībā” grozījumu. (ziņo Arta Ķerģe)

7.Par nekustamā īpašuma 3.Steķentavas līnija 314, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

8.Par nekustamā īpašuma Kalna iela 9F, Kubuls Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

9.Par nekustamā īpašuma “Raspodiņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

10.Par nekustamā īpašuma “Apses”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

11.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

12.Par nekustamā īpašuma “Virši”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

13.Par nekustamā īpašuma “Apsīši”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

14. Par Tilžas internātpamatskolas skolas ēkas, Tilžas pagastā, Balvu novadā patapinājuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

15.Par nedzīvojamo telpu – ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagasts, Balvu novads nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

16.Par izmaiņām Balvu novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā. (ziņo Ilona Blūma)

17.Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Juris Annuškāns)

18.Par projekta pieteikuma “Balvu novada jauniešu domes izveide” iesniegšanu Jaunatnes politikas Valsts programmas projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2024. (ziņo Santa Šmite, Agnese Puļča)

19.Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Ieva Sīle)

20.Par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās  lauksaimniecības zemes vidējās nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Gunta Raibekaze)

21.Par Baltinavas pagasta pārvaldes veļas mazgāšanas un dušas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Sarmīte Tabore)

22.Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Pērkone, Līna Barovska, Jana Komane, Ineta Leišavniece)

23.Par Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību. (ziņo ineta Leišavniece, Tatjana Valujeva)

24.Par dāvinājuma pieņemšanu no Ē. E.. (ziņo Sandra Būdniece, Antra Eizāne)

25.Par dalības maksas noteikšanu  orģināldziesmu konkursam ,,Asni”. (ziņo Sandra Būdniece, Dita Nipere)

26.Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu. (ziņo Daina Tutiņa)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada iedzīvotāji!

Veidosim sakoptu novadu kopā, rūpējoties, lai mēs visi varētu dzīvot skaistā vidē! Atgādinām, ka ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 21.oktobrī plkst.15.00. Sēde notiks ...

Plenēra “Valdis Bušs 2023” izstādes atklāšana

20.jūlijā plkst.17.00 Viļakas muzeja izstāžu zālē notiks 7.Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2023” izstādes ...