Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 14.februārī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1.Par Baltinavas parka attīstības koncepciju (INFORMATĪVS). (ziņo Sarmīte Tabore)

2.Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Par medībām Balvu novada pilsētās” apstiprināšanu. (ziņo Ilze Avota)

3.Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)

4.Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/2023 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

5.Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku, makšķernieku klubs-Zaļbirzes” Balvu novada Vīksnas pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)

6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Osēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0053 sadalei. (ziņo Jana Krilova)

7.Par nosaukuma “Cidonijas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

8.Par nosaukuma “Vanadziņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)

9.Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Susāju pagastā Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)

10.Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta lēmumā (protokols Nr.11., 16.§) “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Ginta Zaharāne)

11.Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Liepupe”. (ziņo Ginta Zaharāne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ložu šāvēji atklāj jaunu sezonu 2020.gadā

11.un 12.janvārī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas ložu šaušanas izglītojamie piedalījās komandu ...

Plenērs “Valdis Bušs 2022” ir sācies

Šo pirmdien, 11.jūlijā plenēra mākslinieki mēroja dažādus ceļus, lai nokļūtu 6.starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis ...