Balvu novada domes sēde 2024.gada 25.janvārī

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2024.gada 25.janvārī, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par maksas noteikšanu aprūpes (aprūpes mājās) pakalpojumam bērniem ar invaliditāti. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti. (ziņo Ruta Cibule)
 3. Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada 23. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 4. Par saistošo noteikumu Nr.23/2023 “Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 5. Par saistošo noteikumu Nr.24/2023 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 6. Par Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Ceriņkalniņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0163, un nekustamā īpašuma “Vīgarsalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0100, robežu pārkārtošanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 005 0061 sadalei. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Rītausma” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0006 sadalei. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Balvu ielā 6, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas ielā 11, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs “Bebrītis”” Balvu novada Tilžas pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Kubulu pagastā, nosaukuma “Pūces” piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Balvu pagastā, nosaukuma “Dubļeva” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Žīguru pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Skolas māja”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 1.1.3 pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 17. Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 18. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36, Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 19. Par nekustamā īpašuma “Apseskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 20. Par nekustamā īpašuma “Grāvji”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 21. Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 22. Par nekustamā īpašuma “Līgas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 24. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 44, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 25. Par nekustamā īpašuma “Pakalniņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 26. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalns”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma “Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nedzīvojamo telpu – ēkā “Pirmsskolas izglītības iestāde”, “Bērnudārzs”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par projekta “Vides pieejamības veicināšana Balvu novada Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē” līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “8. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2024””. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par Balvu novada pašvaldības policijas pakalpojuma “Personu atskurbināšana” maksas izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par Bērzpils pagasta pārvaldes apkures maksas pakalpojuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par Balvu pilsētas pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par grozījumu Balvu novada biznesa ideju konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā” nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par grozījumiem Balvu novada domes 2023.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 9/2023 “Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.augustam. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par aizņēmumu prioritārā projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par saistošo noteikumu Nr. /2024 „Par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunumi Veselības veicināšanas projektā

Viļakas novada dome 2020.gada vasarā parakstīja Vienošanās grozījumus ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par ...

Apmācību semināri projektā “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...