Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 17.janvārī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

 Darba kārtībā:

 1. Par VAS “Latvijas Pasts” darbību. (ziņo Daina Tutiņa)
 2. Par sadarbības memorandu par vēja elektrostacijas un ar tām saistīto infrastruktūru realizāciju Balvu novada Rugāju pagastā. (ziņo Aleksandrs Sņegovs)
 3. Par būvniecības projektu realizēšanu. (ziņo Aleksandrs Sņegovs)
 4. Par Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumiem un atzinumiem. (ziņo Daina Tutiņa)
 5. Par saistošo noteikumu Nr.23/2023 “Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 6. Par saistošo noteikumu Nr.24/2023 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 7. Par Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Mārīte Orniņa)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 005 0061 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Rītausma” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0006 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 10. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Kubulu pagastā, nosaukuma “Pūces” piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Balvu pagastā, nosaukuma “Dubļeva” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 12. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Žīguru pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam “Skolas māja”. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par pašvaldības dalību projektu konkursā SAM  6.1.1.3 pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”. (ziņo Irēna Začeva)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Viļakas novada jauniešu deju kolektīvam savi Abrenes tautas tērpi

Pagājušā gada jūlijā Viļakas jauniešu deju kolektīvs saņēma pozitīvu vēsti, projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000006 „Abrenes ...