Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 18.janvārī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par plānotā projekta SAM 4.3.1.3 “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” pieteikuma izstrādi. (ziņo Agate Vanaga) (INFORMATĪVS)

2.Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

3.Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.36, Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

4.Par nekustamā īpašuma “Apseskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

5.Par nekustamā īpašuma “Grāvji”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

6.Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

7.Par nekustamā īpašuma “Līgas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

8.Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

9.Par nekustamā īpašuma Pils ielā 44, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

10.Par nekustamā īpašuma “Pakalniņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

11.Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalns”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

12.Par nekustamā īpašuma “Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

13.Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

14.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas -operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

15.Par nedzīvojamo telpu – ēkā “Pirmsskolas izglītības iestāde”,  “Bērnudārzs”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)

16.Par projekta “Vides pieejamības veicināšana Balvu novada Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē” līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo Arvita Voiciša)

17.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “8. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2024″”. (ziņo Vineta Zeltkalne)

18.Par Balvu novada pašvaldības policijas pakalpojuma “Personu atskurbināšana” maksas izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Rita Kravale, Ineta Leišavniece)

19.Par Bērzpils pagasta pārvaldes apkures maksas pakalpojuma apstiprināšanu. (ziņo Biruta Bogdane, Ineta Leišavniece)

20.Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Juris Annuškāns)

21. Par grozījumiem Balvu novada domes 2023.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 9/2023 “Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. (ziņo Ieva Sīle, Inese Circene)

22.Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja iecelšanu. (ziņo Daina Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jauno studentu uzņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā turpinās

Līdz 24. jūlijam pagarināta jauno studentu uzņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK). Aicinām ikvienu ...

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu ...

Informācija par informatīvo semināru uzņēmējiem

Latvijas Republikas Ministru Kabinets 2020.gada 12.martā  pieņēmis lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar ...