Sākot ar 1.oktobri spēkā stāsies jaunie pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifi

Balvu novada pašvaldība 2021. gada 23. decembrī apstiprināja noteikumus Nr.21/2021 “Balvu novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas pakalpojumu piegādes tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojoties uz šiem noteikumiem, pašvaldība ir pārskatījusi komunālo pakalpojumu maksas visā tās administratīvajā teritorijā, un, sadarbojoties ar pagastu un Viļakas pilsētas pārvaldēm, ir veikta aprēķinu aktualizācija. Izmaksas, kas attiecināmas uz pakalpojumiem, ir tieši saistītas ar to nodrošināšanu. Aprēķins tiek veikts pamatojoties uz iepriekšējā gada-2022. gada izdevumiem, kas bija nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai- elektroenerģijas izdevumi, dabas resursu nodokļa, ūdens un notekūdeņu monitoringa (analīžu) izdevumi, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums(ēkām, būvēm, iekārtām un mehānismiem, kas nodrošina pakalpojuma darbību).

Aprēķinot tarifu, pašvaldība stingri vadās no likuma “Par pašvaldību budžetiem” izrietošajiem  noteikumiem, kas esošajos apstākļos neļauj saglabāt tarifus līdzšinējā apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto faktu, ir neizbēgami, ka pieaugot izdevumiem pakalpojumu nodrošināšanai, tās izmaksas pieaug.

Aprēķinot tarifu, ir jāņem vērā virkne faktoru- minimālās algas pieaugums valstī, malkas iepirkuma, elektroenerģijas, rezerves daļu  un pakalpojumu cenu pieaugums, iekārtu nolietojums un citi saimnieciskie izdevumi. No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

Katra pagasta un pilsētu komunālo saimniecību individuālie aprēķini ir atšķirīgi, tāpēc, ka komunālās saimniecības un to apkures sistēmas mūsu pagastos ir veidojušās dažādos laikos un apstākļos, kā arī, izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās īpatnības, apbūves blīvums un siltumapgādes lietotāju daudzums. Līdz ar to tarifi visos pagastos atšķiras.

Ūdens piegādes izdevumos lielāko īpatsvaru sastāda darbinieku atalgojums, elektroenerģija un pamatlīdzekļu nolietojums. Remontmateriāli un pakalpojumi sastāda 10% no visām izmaksām, no 2% līdz 5% ir ūdens testēšanas izdevumi, dabas resursu nodoklis un administrācijas izmaksas.

Nodrošinot kanalizācijas pakalpojumus, lielāko izdevumu īpatsvaru sastāda elektroenerģijas pakalpojumi un pamatlīdzekļu nolietojums-39%, tad seko darbinieku atalgojums-12%. Remontmateriāli un pakalpojumi, administrācijas izdevumi, dabas resursu nodoklis un notekūdeņu testēšanas izdevumi kopā sastāda – 9%.

Apkures tarifu galvenokārt veido kurināmā izmaksas -52% un kurinātāju atalgojums-36% un elektroenerģijas izmaksas -5%. Pārējais ir remontmateriāli, pakalpojumi, pamatlīdzekļu nolietojums, dabas resursu nodoklis un administratīvās izmaksas.

  • Šī gada  24.augustā Balvu novada domes sēdē  apstiprināja pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifus (protokols Nr. 11, 42.&.)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīcā jauna ikona

Pareizticīgo baznīca nav tikai ēka, kur notiek dievkalpojumi. Dievnams arī ir mājvieta daudzām ikonām, ...

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt! ...

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēde notiks attālināti 2021.gada 9.decembrī plkst.15.00 (gan jautājumu ziņotāji, speciālisti, gan arī deputāti piedalās ...