Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 28.septembrī, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti-attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Ūdeņumājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 004 0021 sadalei. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Degšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0035 sadalei. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Atmodas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0816 sadalei. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  5. Par grozījumiem Balvu novada domes 2023. gada 24. augusta sēdes lēmumā Nr.413 (protokols Nr. 11., 6.§) nosaukumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Kapusala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0014 sadalei” . (ziņo Jānis Trupovnieks)
  6. Par nosaukuma “Lāčupes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  7. Par nosaukuma “Masļenki” un adreses Viļakas iela 16, Baltinava piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  8. Par nosaukuma “Sprogaines” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  9. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Lazdukalna pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks
  10. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta lēmumā (protokols Nr.11., 16.§) “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  11. Par Viļakas novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmuma “Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē” (protokols Nr.13, 21.2.&) un 2014.gada 28.augusta lēmuma “Par grozījumiem lēmumā” (protokols N.15, 16.3.&) atcelšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  12. Par medību tiesībām A. R. Susāju pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  13. Par medību tiesībām Mednieku un makšķernieku biedrībai “Bērzkalne” Bērzkalnes pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  14. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu valstij, LR Zemkopības Ministrijas personā, bez atlīdzības. (ziņo Jānis Trupovnieks)
  15. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.45, Baznīcas ielā 7, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  16. Par nekustamā īpašuma “Korintes”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  17. Par nekustamā īpašuma “Dumbrāji”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  18. Par nekustamā īpašuma “Stūri”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  19. Par nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 1B, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  20. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  21. Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  22. Par nekustamā īpašuma “Vārpas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  23. Par nekustamā īpašuma “Zaļbirze”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  24. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 2A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  25. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, Liepnas ielā 1, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  26. Par nekustamā īpašuma “Vārpas”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  27. Par nedzīvojamo telpu – “Ambulances ēka”, Rekovas ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  28. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  29. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” kustamās mantas norakstīšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  30. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  31. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  32. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  33. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  34. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  35. Par grozījumiem Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  36. Par Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  37. Par Balvu novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  38. Par grozījumiem Balvu novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  39. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 29.augusta lēmumā “Par metu konkursa “Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstība” žūrijas komisijas apstiprināšanu” lēmumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  40. Par finansējuma piešķiršanu Kultūras iela 3A, Žīguri, Žīguru pagasts, daudzdzīvokļa ēkas jumta remontam. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  41. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ugunsgrēkā cietušajai A. B. saimniecībai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  42. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ugunsgrēkā cietušajai J. Č. saimniecībai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
  43. Par dalības maksas noteikšanu pasākumā “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2022″. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sasniegumi 2019./2020. mācību gadā

2019./2020.m.g. valstī tika organizētas 15 dažādu mācību priekšmetu olimpiādes. Astoņas no tām – bioloģijā, ...

Vai jau šovasar dejosim atjaunotajā “Upīte” ēkā?

Uzsākot būvdarbus, apskatot tehnisko dokumentāciju, vienmēr ir grūti iztēloties kā viss patiešām izskatīsies dzīvē ...