Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 20.septembrī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par situāciju ar attīrīšanas iekārtām pansionātā “Balvi” (INFORMATĪVS). (ziņo Jana Komane, Andris Zelčs, Aivars Pugejs)
  2. Par Balvu novada pašvaldības tiltu inspekcijām 2023.gadā (INFORMATĪVS). (ziņo Jānis Bubnovs)
  3. Par Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava drošību Baltinavas ciematā (INFORMATĪVS). (ziņo SIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis, Jānis Bubnovs).
  4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Degšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0035 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
  5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Atmodas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0816 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
  6. Par grozījumiem Balvu novada domes 2023. gada 24. augusta sēdes lēmumā Nr.413 (protokols Nr. 11., 6.§) nosaukumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Kapusala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0014 sadalei”. (ziņo Jana Krilova)
  7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Lāčupes” Susāju pagastā,  Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
  8. Par  nosaukuma “Masļenki” un adreses Viļakas iela 16, Baltinava piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. (ziņo Inese Kaņepe)
  9. Par nosaukuma “Sprogaines” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
  10. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Lazdukalna pagastā, Balvu novadā. (ziņo Inese Kaņepe)

11.Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta lēmumā (protokols Nr.11., 16.§) “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali,  ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Inese Kaņepe)

12.Par Viļakas novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmuma “Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē” (protokols Nr.13, 21.2.&) un 2014.gada 28.augusta lēmuma “Par grozījumiem lēmumā” (protokols N.15, 16.3.&) atcelšanu. (ziņo Inese Kaņepe)

13.Par medību tiesībām A. R. Susāju pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)

14.Par medību tiesībām Mednieku un makšķernieku biedrībai “Bērzkalne” Bērzkalnes pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)

15.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu valstij, LR Zemkopības Ministrijas personā, bez atlīdzības. (ziņo Andris Zelčs)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākums skolēniem “Latvija-mana dzimtene”

Novembris ir Latvijas valsts mēnesis, šajā laikā it īpaši atceramies savas valsts notikumus un ...

Uzlabots un nomarķēts “Green Way Riga – Pskow” posms Viļakas novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Mobilā diagnostika

12.oktobrī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas) 10.00-17.00 Mobilā diagnostika. IZMEKLĒJUMI Mamogrāfija: Ar ...