Izsludina pieteikšanos darbībai Balvu novada pilsētu un pagastu iedzīvotāju padomēs

Balvu novada dome 2023.gada 25.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums), nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Balvu novadā.

Nolikums paredz iedzīvotāju padomes veidot katrā Balvu novada pilsētas un pagasta teritorijā. Kopumā paredzēts izveidot 21 padomi.

Iedzīvotāju padomes locekļi tiek vēlēti attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotāju kopsapulcē. Kopsapulce tiek uzskatīta par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz 5% (pieci) no attiecīgajā pagastā/pilsētā reģistrēto iedzīvotāju skaita, kas ņemti pēc pēdējiem publiski pieejamiem PMLP datiem.

Par iedzīvotāju padomes locekli var būt fiziska persona, kura:

✓ sasniegusi 16 gadu vecumu;

✓ ir Latvijas Republikas pilsonis vai tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

Par iedzīvotāju padomes locekli nedrīkst būt – Balvu novada domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks un pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs.

Kandidātus iedzīvotāju padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta/pilsētas iedzīvotājs, iesniedzot ar padomes locekļa kandidātu rakstveidā saskaņotu pieteikumu. Iedzīvotājs ir tiesīgs pieteikt arī savu kandidatūru darbam iedzīvotāju padomē.

Pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv, kā arī Balvu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs.

Pieteikumus var iesniegt:

✓ Pagastu/pilsētu pārvaldēs klātienē  vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz attiecīgā pagasta/pilsētas pārvaldes e-pastu;

✓ Balvu novada administrācijā – Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 1.stāvā pie klientu apkalpošanas speciālista;

✓ Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā – Partizānu ielā 14, Balvos un tā pakalpojumu sniegšanas vietās Baltinavā, Rugājos, Viļakā, Tilžā, Lazdukalnā un Šķilbēnos.

Balvu novada pašvaldība aicina Balvu novada pagastu un pilsētu iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt savu kandidatūru vai ieteikt kādu, kas Jūsuprāt būtu labs kandidāts darbam iedzīvotāju padomes sastāvā!

Pieteikuma veidlapa

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aicina pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”

Eiropas Ekonomikas zonas un  Norvēģijas finanšu  instruments 2014.-2021.gadam |  Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | ...

Vingro tiešsaistes nodarbībās FEBRUĀRĪ

Februārī turpinām vingrošanas nodarbības tiešsaistē jeb ONLINE projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses ...

Kultūras mantojums Viļakas pilsētā

2023.gada 21.septembrī Viļakas muzejs kopā ar Viļakas vidusskolas 11.klases skolēniem devās izzināt Viļakas kultūrvēsturiskos ...