Maina Viļakas Valsts ģimnāzijas nosaukumu- turpmāk būs Viļakas vidusskola

Šī gada 29.augustā  notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 9 deputāti. Darba kārtībā izskatīja trīs jautājumus.

Maina Viļakas Valsts ģimnāzijas nosaukumu 

2023.gada 22.augustā Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministra ierosinājumu anulēt Viļakas Valsts ģimnāzijai valsts ģimnāzijas statusu. Izskatot visus kritērijus, Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 533 (prot.Nr.41, 25.&) “Par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu Viļakas Valsts ģimnāzijai”. Tika nolemts anulēt valsts ģimnāzijas statusu Viļakas Valsts ģimnāzijai ar 2023. gada 1. septembri.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, tika sasaukta Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā nolēma  mainīt Viļakas Valsts ģimnāzijas nosaukumu ar 2023.gada 1.septembri, piešķirot nosaukumu – Viļakas vidusskola. Tika apstiprināts arī  Viļakas vidusskolas nolikums.

Deputāti uzdeva Viļakas Valsts ģimnāzijas direktoram informēt izglītojamos un vecākus, kā arī izglītības iestādes skolotājus un darbiniekus par pieņemto lēmumu,  un līdz 2023.gada 31.augustam veikt visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā.

Par Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāles slēgšanu

Šī gada 28.augustā notika ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, kurā skatīja lēmumprojektu par Bērzpils pamatskolas struktūrvienības “Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāle” slēgšanu ar 2023.gada 31.oktobri. Lēmumprojekts tika apstiprināts un virzīts uz ārkārtas domes sēdi.

Ārkārtas domes sēdē pēc garām diskusijām ar balsojumu “Par” -4, “Pret”-3, “Atturas”-1, “Nepiedalās balsojumā”” -1 lēmumprojekts netika atbalstīts un institūcija strādās ierastā režīmā.

Apstiprināja metu konkursa žūrijas komisiju

Deputāti apstiprināja izveidot metu konkursa “Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstība” žūrijas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Trupovnieks, Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksandrs Sņegovs, Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi:

  • Maruta Castrova, Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja;
  • Ieva Leišavniece, biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja;
  • Ilona Jaroha- ainavu arhitekte;
  • Anita Avotiņa- Balvu novada būvvaldes vadītāja, arhitekte;
  • Anna Kalniņa, ainavu arhitekte;
  • Aldis Bukšs, Balvu novada domes deputāts;
  • Santa Šmite, projektu vadītāja.

Noteica, ka komisija darbojas pamatojoties uz Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikumu (apstiprināts ar Balvu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumu (prot.Nr.9., 106.§)), ciktāl tas nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” un šo lēmumu.

 Par metu konkursa “Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstība” komisijas atbildīgo sekretāri iecēla Ingu Puriņu – Eglīti – Balvu novada administrācijas Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālisti.

Uzdeva Balvu novada administrācijas Iepirkumu nodaļai līdz 15.09.2023. izstrādāt metu konkursa “Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstība” nolikuma projektu un iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai komisijā.

Paredzēja Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetā finansējumu 7 000,00 euro apmērā metu konkursa “Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstība” organizēšanai.

Sīkāk ar domes lēmumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv sadaļā Par pašvaldību/Domes sēdes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada domes sēžu video un audio  ieraksti.

Atgādinām, ka domes sēdes ir iespējams vērot arī tiešraidē Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv!

Informācija: Terēzija Babāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tiešsaistes pasākums “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”

NVA aicina piedalīties tiešsaistes pasākumā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos” Tiešsaistes pasākums ...

NVA uzsāk sezonas darbu akciju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus ...

Informācija par izlaidumiem/ atvadām no skolām Balvu novada izglītības iestādēs

Ar apkopoto informāciju par izlaidumiem/ atvadām no skolām Balvu novada izglītības iestādēs var iepazīties ŠEIT.