Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 17.augustā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par stratēģiju Balvu novada starptautiskās konkurētspējas veicināšanu tūrismā (informatīvs). (ziņo Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors)
 2. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36  Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)
 3. Par nedzīvojamās ēkas – ēdnīcas “Tilžas internātpamatskola”, Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai lēmuma atcelšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 4. Par dāvinājuma – dzīvokļa Nr.22 Brīvības  ielā 45, Balvos, Balvu novadā pieņemšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 5. Par nedzīvojamo telpu  “Ambulances ēka”, Rekovas  ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 6. Par nekustamā īpašuma “Betona cehs”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 502A”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Krastmala”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Apses”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Skaistlauki”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 1A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma “Zosulu parks”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par nekustamā īpašuma “Zaļkalniņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma “Grovmola”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma “Akmeņsalas”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 18. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 337”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 19. Par nekustamā īpašuma – ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības Brīvības ielā 50B, Balvos, Balvu novadā iegādi. (ziņo Arta Ķerģe)
 20. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 21. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta noteikumos Nr.2/2021 “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” . (ziņo Arta Ķerģe)
 22. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā. (ziņo Iveta Kokoreviča)
 23. Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 24. Par Ētikas komisijas ievēlēšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 25. Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 26. Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Būdniece)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes atbalsts palīdz strādāt ļoti operatīvi

Pateicoties Viļakas novada domes finansiālam atbalstam, nepilnu divu mēnešu laikā Viļakas Romas katoļu baznīcā ...

Balvu novadā turpmāk zels četri Glika ozoli

Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu,  2022. ...

Viļakas novadā atjauno pieminekļus sabiedriskajiem darbiniekiem

2020.gada novembrī noslēgusies kapakmens pieminekļa un kapa kopiņas apmalītes uzstādīšana pirmās atmodas sabiedriskajam un ...