Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 15.jūnijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par Balvu novada domes izveidoto komisijas locekļu atlīdzību (informatīvs). (ziņo Juris Annuškāns)
2.Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
3.Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
4.Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
5.Par papildatvaļinājuma un atpūtas dienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)
6.Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)
7.Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
8.Par nedzīvojamās telpas-garāžas k-6 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
9.Par nedzīvojamās telpas Nr.3 -mālu glabātava Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
10.Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novads nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
11.Par nekustamā īpašuma “Krastmala”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
12.Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 502A”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
13.Par nekustamā īpašuma “Apses”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
14.Par kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Vīksnas pagastā un Kupravas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
15.Par kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
16.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
17.Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Inese Trupovniece)
18.Par maksas noteikšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. (ziņo Sandra Būdniece, Jana Komane, Sarmīte Pērkone, Irita Puniņa)
19.Par Balvu novada pašvaldības dalību biedrībās un nodibinājumos. (ziņo Ilona Blūma)
20.Par projekta pieteikuma “Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde skolēnu pārvadāšanai Balvu novadā” iesniegšanu. (ziņo Jānis Bubnovs)
21.Par projekta iesnieguma Nr. 4.2.2.0/22/A/001 “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Vineta Zeltkalne)
22.Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta Nr. 4.2.2.0/22/A/001 “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Vineta Zeltkalne)
23.Par finansējuma piešķiršanu vardarbībā cietušu bērnu un vecāku vasaras nometnei. (ziņo Olga Siņica)
24.Par Balvu novada pašvaldības autoceļu apstrādi ar atputekļošanas līdzekli. (ziņo Jānis Bubnovs)
25.Par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetu (informatīvs). (ziņo Olga Siņica)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ceļojošā foto izstāde “Ceļojums gar Latvijas robežu zirga mugurā”

Balvu novadā mēneša garumā – no 11. aprīlim līdz 7. maijam būs iespēja apskatīt ...

Kad Latvija kļūst par otrajām mājām

Esmu Aličans Turkoglu, no Turcijas, un šogad, no februāra līdz jūlijam, piedalījos brīvprātīgā darba ...