Balvu novada domes sēde 2023.gada 25.maijā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 25.maijā, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti)

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 2. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.6/2023 “Balvu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 3. Par grozījumiem Zemes lietu un vides jautājumu komisijas nolikumā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Rebuni” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0132. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Purviņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0018. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Ievu lejas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0302. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Pakalni” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3870 003 0018 un 3870 003 0019. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamo īpašumu Kalna iela 1, Kalna iela 1A un Kalna iela 3, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3801 002 0118, 3801 002 0112 un 3801 002 0031 robežu apvienošanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Rozes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0068. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730”, ar kadastra numuru 3846 005 0448, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0838, Balvu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Kociņi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.58 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 17. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.29 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 18. Par Balvu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmuma “Par nosaukuma “Verpuļeva 141” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 19. Par nosaukuma “Lapiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 20. Par nosaukuma “Stūris” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 21. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 22. Par nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 24. Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 25. Par nekustamā īpašuma “Skaistlauki”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 26. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma “Piemēneši”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā “Lejiņas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma “Ilsjāņu māja”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GK1916, norakstīšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.7/2023 “Kārtība, kādā piešķir prēmijas Balvu novada izglītības iestāžu vadītājiem” apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par saistošo noteikumu Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums“ apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par saistošo noteikumu Nr.7/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2023 „Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par aizņēmumu projektam “Vīksnas pagasta pārvaldes kapacitātes stiprināšana teritorijas efektīvai pārvaldībai” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par Balvu novada muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par Baltinavas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par Eglaines pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par vecāku dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2023.gadā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Rugāji”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par naudas balvas piešķiršanu starptautiskus sasniegumus ieguvušajiem izglītojamajiem un viņu pedagogiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Koncertlekciju cikls Žīguru pamatskolā

Turpinot īstenot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” lielo mērķi – iepazīt daudzveidīgo Latvijas kultūru, Žīguru ...

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS JAUNIEŠU MEDIJU NOMETNEI «YOUNG MEDIA SHARKS 2020»

No 20. līdz 25. oktobrim Siguldā norisināsies mediju nometne «Young Media Sharks», kur 30 ...