Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 18.maijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti- attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par Balvu novada pašvaldības biznesa ideju konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā” norisi un tā rezultātiem 2023.gadā” (informatīvs). (ziņo Mārīte Orniņa)
2.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
3.Par nekustamā īpašuma “Tīrums”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
4.Par nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
5.Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
6.Par nekustamā īpašuma “Skaistlauki”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
7.Par nekustamā īpašuma “Rumbiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
8.Par nekustamā īpašuma “Piemēneši”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
9.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā “Lejiņas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
10.Par nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
11.Par nekustamā īpašuma “Ilsjāņu māja”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
12.Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GK1916, norakstīšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
13.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr._/2023 “Kārtība, kādā piešķir prēmijas Balvu novada izglītības iestāžu vadītājiem” apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene)
14.Par saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums” apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
15.Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Vineta Zeltkalne)
16.Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Vineta Zeltkalne)
17.Par aizņēmumu projektam “Vīksnas pagasta pārvaldes kapacitātes stiprināšana teritorijas efektīvai pārvaldībai” īstenošanai. (ziņo Olga Siņica)
18.Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. (ziņo Regīna Loča)
19.Par Balvu novada muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Iveta Supe, Sandra Būdniece)
20.Par Baltinavas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Antra Keiša, Sandra Būdniece)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ģimenes – miera un prieka osta

Svētdien, 5.septembrī Viļakas Romas katoļu baznīca tika piepildīta ar mieru un prieku, jo notika ...

Iepazīstam Viļakas vēsturi

12.oktobra rītā  muzejā ciemojās Viļakas vidusskolas 8.klase ar vēstures skolotāju Aiju Leitenu. 8.oktobrī bija ...

Viļakas muzejs informē

Tūrisma sezona iet uz beigām. Vasarā mūs apmeklējuši vairāk kā 1000 tūristi, novadītas 49 ...