Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 19.aprīlī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ilze Avota)
 2. Par medību tiesībām biedrībai “Vecumu mednieks” Balvu novada Susāju pagasta un Vecumu pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Apogi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0559. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Gailenes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0080. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunlejiņas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0029. (ziņo Jana Krilova)
 6. Par nosaukuma “Dūjas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 7. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Lazdukalna pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Taureņi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par nosaukuma “Piekalni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par nosaukuma “Pūpēži” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 10. Par nosaukuma “Pazares” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 11. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Bērzu ielā 24 un Zaļā ielā 35, Balvos, Balvu novadā. (ziņo Terēzija Začeva)
 12. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.38 Ezera ielā 26, Balvi, Balvu novads platības precizēšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 “Bērzaine”, Vīksnā,  Vīksnas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)
 14. Par nedzīvojamās telpas -garāžas Nr. k-6 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo Terēzija Začeva)
 15. Par grozījumu Balvu novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumā (protokols Nr.23., 31.§) “Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Tilžas pagastā, Balvu novadā”. (ziņo Ginta Zaharāne)
 16. Par atļauju  slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā,  iznomāšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 17. Par atļauju  slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Vectilžas pagastā, Balvu novadā,  iznomāšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 18. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Lupīnas” piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 19. Par nosaukuma “Kalni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 20. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Ievas” piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 21. Par nosaukuma “Āpsīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 22. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu Vectilžas pagastā, Balvu novadā,  nekustamā īpašuma “Buļmisti” ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 23. Par zemes vienību apvienošanu Tilžas pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Josta” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 24. Par nosaukuma “Mazā Rika” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 25. Par nosaukuma “Ozolaines lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 26. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” darba plāna 2023.gadam apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)
 27. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)
 28. Par Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju apsaimniekošanu (informatīvs). (ziņo Jānis Bubnovs)
 29. Par vienotu pieeju pašvaldības atbalstam privātpersonu īpašumā esošo ceļu uzturēšanai (informatīvs). (ziņo Jānis Bubnovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ar 16. jūliju tiek veiktas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Rīga-Balvi”

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē par izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7910 “Rīga-Balvi”. Izmaiņas ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 18.maijā ...

Sesto reizi noritēs “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”

Jau sesto gadu pēc kārtas Ziemeļlatgales pašvaldību tūrisma speciālisti un uzņēmēji ir sagatavojuši brīvdienu ...