Lieldienu Dievkalpojumi

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS

BALVU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

6.APRĪLĪ Lielā ceturtdiena. Sv. Mise plkst. 18.00.

Pestītāja pēdējo vakariņu dievkalpojums, procesija uz “Kristus ciešanu altāri”. Rūgtās sāpes.

7.APRĪLĪ Lielā Piektdiena. Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst. 15.00. Pēc dievkalpojuma Rūgtās sāpes.

8.APRĪLĪ Lielā sestdiena. Sv.Mise plkst. 18.00.

9.APRĪLĪ Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās. Sv. Mise plkst. 08.00 (ēdienu svētīšana).

10.APRĪLĪ Otrās Lieldienas. Sv. Mise plkst. 08.00.

14.APRĪLĪ Lieldienu oktāvas piektdiena. Sv. Mise plkst. 11.00 Balvu pansionātā.

16.APRĪLĪ Kunga Žēlsirdības svētdiena. Sv. Mise plkst. 08.00, plkst. 11.00.

23.APRĪLĪ Lieldienu III svētdiena. Sv. Mise plkst. 8.00, plkst. 11.00.

30.APRĪLĪ Lieldienu IV svētdiena – Labā Gana svētdiena. Sv. Mise plkst. 08.00, plkst. 11.00.

SPROGU SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

8.APRĪLĪ – Lielā sestdiena. Sv. Mise plkst. 15.00.

23.APRĪLĪ – Lieldienu III svētdiena. Sv. Mise plkst. 14.00.

BALTINAVAS KUNGA JĒZUS KRISTUS PASLUDINĀŠANAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, TILŽAS SVĒTĀ JĀZEPA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, ŠĶILBĒNU SĀPJU DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

6.APRĪLĪ Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena. Sv. Mises: plkst. 18.00 Baltinavā, plkst. 20.00 Šķilbēnos.

7.APRĪLĪ Lielā Piektdiena. Sv. Mises: plkst. 12.00 Tilžā, plkst. 15.00 Baltinavā, plkst. 18.00 Šķilbēnos.

8.APRĪLĪ Kunga augšāmcelšanās svētku vigilija. Sv. Mises: plkst. 14.30 Tilžā, plkst. 18.00 Šķilbēnos, plkst. 21.00 Baltinavā.

9.APRĪLĪ Kunga augšāmcelšanās. Sv. Mises: plkst.  08.00 Baltinavā, plkst. 11.00 Šķilbēnos, plkst. 14.30 Tilžā.

10.APRĪLĪ Pirmdiena Lieldienu oktavā. Sv. Mises: plkst. 10.00 Šķilbēnos, plkst. 11.30 Baltinavā.

16.APRĪLĪ Kunga žēlsirdības svētdiena. Sv. Mises: plkst. 10.00 Šķilbēnos, plkst. 11.30 Baltinavā, plkst. 14.30 Tilžā.

23.APRĪLĪ Lieldienu trešā svētdiena. Svētīsim transportlīdzekļus, Sv.Jura diena. Sv. Mises: plkst. 10.00 Šķilbēnos, plkst. 11.30 Baltinavā, plkst. 14.30 Tilžā.

30.APRĪLĪ. Laba Gana svētdiena. Lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību. Sv. Mises: plkst. 10.00 Šķilbēnos, plkst. 11.30 Baltinavā, plkst. 14.30 Tilžā.

VIĻAKAS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, KUPRAVAS SVĒTĀ IGNĀCIJA LOJOLAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

6.APRĪLĪ Lielā Ceturtdiena. Sv. Mise plkst. 18.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā.

7.APRĪLĪ Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis). Sv. Mise plkst. 12.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā. Sv. Mise plkst. 13.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Krustaceļš pa Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzu plkst. 19.00.

8.APRĪLĪ Lielā sestdiena- Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilija. Sv. Mise plkst. 20.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Lieldienu ūdens, uguns un līdz paņemto ēdienu svētīšana (ūdens jāpaņem līdzi pašiem). Sv. Mise plkst. 12.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā.

9.APRĪLĪ Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki.Pirms Svētās Mises Kunga augšāmcelšanās dievkalpojums – Euharistiskā procesija. Sv. Mise plkst. 08.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana).

10.APRĪLĪ Otrās Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā.

16.APRĪLĪ Kunga Žēlsirdības svētdiena. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Sv. Mise plkst. 12.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā.

23.APRĪLĪ Lieldienu lll svētdiena. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Sv. Mise plkst. 12.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā.

30.APRĪLĪ Labā Gana svētdiena. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Sv. Mise plkst. 12.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā.

BĒRŽU SVĒTĀS ANNAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

6.APRĪLĪplkst.18.00.

7.APRĪLĪ plkst.  10.00.

8.APRĪLĪ plkst. 19.00.

9.APRĪLĪ plkst. 09.00.

10.APRĪLĪ plkst. 11.00.

16.APRĪLĪplkst.09.30.

23.APRĪLĪ plkst. 10.00.                                                                                                  30.APRĪLĪ plkst. 10.00.

AUGUSTOVAS SVĒTĀS ELIZABETES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

7.APRĪLĪ plkst. 12.00.

8.APRĪLĪ plkst. 16.00.

9.APRĪLĪ plkst. 12.00.

16.APRĪLĪ plkst. 12.00.

KRIŠJĀŅU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

7.APRĪLĪ plkst. 15.00.

8.APRĪLĪ plkst. 13.00.

9.APRĪLĪ plkst. 16.00.

23.APRĪLĪ plkst. 13.00.

RUGĀJU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

5.APRĪLĪ plkst. 14.00.

8.APRĪLĪ plkst. 16.00.

9.APRĪLĪ plkst. 15.00.

16.APRĪLĪ plkst. 14.00.

SKUJETNIEKU LŪGŠANU NAMĀ

8.APRĪLĪ plkst. 10.00.

SKUJETNIEKU LŪGŠANU NAMĀ

8.APRĪLĪ plkst. 10.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

BALVU EVANĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

6.APRĪLĪ Zaļās ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00.

7.APRĪLĪ Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 10.00.

8.APRĪLĪ Lieldienu nakts dievkalpojums plkst. 23.30.

9.APRĪLĪ Kristus augšāmcelšanās svētku agrais rīta dievkalpojums plkst. 07.00 (pēc dievkalpojuma sadraudzības brokastis).

9.APRĪLĪ Lieldienu dievkalpojums plkst. 10.00.

VIĻAKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

7.APRĪLĪ Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 13.00.

10.APRĪLĪ Lieldienu dievkalpojums plkst. 11.00.

TILŽAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

9.APRĪLĪ Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS

BALVU VISSVĒTĀS DIEVMĀTES AIZMIGŠANAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ

13.APRĪLĪ plkst. 17.30 rīta dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem par mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētajām Ciešanām.

14.APRĪLĪ plkst. 15.00 vakara dievkalpojums. Krustā sistā Pestītāja atveida iznešana. Rīta dievkalpojums.

15.APRĪLĪ plkst. 08.00 Dievišķā liturģija. Lieldienu ēdienu svētīšana.

15.APRĪLĪ plkst. 22.00 Grēksūdze. Pusnakts dievkalpojums. Krusta gājiens. Gaišais Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija. Lieldienu ēdienu svētīšana.

VĪKSNAS SVĒTĀ KŅAZA VLADIMIRA PAREIZTICĪGO BAZNĪCA

16.APRĪLĪ plkst. 10.00 Aizlūgums. Lieldienu ēdienu svētīšana.

BALTINAVAS KRISTUS APSKAIDROŠANAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ, RUGĀJU SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ, ŠĶILBĒNU VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ, TILŽAS KRISTUS DEBESBRAUKŠANAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ, VIĻAKAS VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PATVĒRUMA PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ

13.APRĪLĪ Lielā ceturtdiena. Plkst. 08.00 dievkalpojums Viļakas baznīcā (liturģija), plkst. 17.00 dievkalpojums Viļakas baznīcā (vakara dievkalpojums ar 12 Evanģēliju lasīšanu).

14.APRĪLĪ Lielā Piektdiena. Plkst. 08.00 dievkalpojums Viļakas baznīcā, plkst. 15.00 dievkalpojums Viļakas baznīcā.

15.APRĪLĪ Lielā sestdiena. Plkst. 08.00 dievkalpojums Viļakas baznīcā, plkst. 20.00 Viļakas baznīcā Apustuļu darbu lasījums, plkst. 23.00 pusnakts dievkalpojums Viļakas baznīcā.

16.APRĪLĪ Kristus svētā svētdiena. Lieldienas. Plkst. 00.00 – Lieldienu dievkalpojums Viļakas baznīcā (Krusta gājiens. Gaišais Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana).

Plkst. 05.00 Lieldienu dievkalpojums Šķilbēnos, plkst. 06.30 Lieldienu dievkalpojums Baltinavā, plkst. 08.00 Lieldienu dievkalpojums Tilžā, plkst. 09.30 Lieldienu dievkalpojums Rugājos.

21.APRĪLĪ Gaišās nedēļas piektdiena. Plkst. 08.00 – Lieldienu rīta dievkalpojums, liturģija, ūdens svētīšana Šķilbēnos.

22.APRĪLĪ Gaišās nedēļas sestdiena.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Īpaša pēdējā skolas diena Viļakas Valsts ģimnāzijā

31.maija rītā 1.-11.klašu skolēni pulcējās skolas zālē, lai noskatītos projekta “Skolas soma” muzikālu sveicienu ...

Mainīts vingrošanas laiks Ingas Bleideres vadītajai nodarbībai

Informējam, ka projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” tiešsaistes nodarbībām ...

Pagarināta reflektantu uzņemšana Valsts robežsardzes koledžā

Līdz 2023.gada 6.februārim ir pagarināta reflektantu uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā. Latvijas pilsoņi ar ...