Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2023. taksācijas gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratorus.

Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

ŠEIT PIEEJAMS to personu saraksts, kuras nav norādījušas savu deklarēto dzīvesvietu, vai arī nekustamā īpašuma īpašnieks ir miris, un iespējamie mantinieki nav nokārtojuši mantošanas tiesības, lai saņemtu NĪN maksājuma paziņojumu.

Nekustamā īpašuma nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: 2023.gadā NĪN noteikti šādi maksāšanas termiņi: 31.marts, 15. maijs, 15. augusts, 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31.martam – samaksājot visu summu.

Nomaksāt NĪN iespējams:

  • pagastu pārvaldēs;
  • p/a “SAN-TEX” norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvi;
  • bankā;
  • internetbankā;
  • portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv;
  • veikalos “MAXIMA”.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, ka pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Noteikti norādiet arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru. Pārskaitījums veicams tikai uz kādu no maksāšanas paziņojumā norādītajiem pašvaldības kontiem. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Ja vēlaties samaksāt par vairākām personām, lūgums maksājumu veikt par katru personu atsevišķi, maksājumā norādot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un paziņojuma numuru.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2. daļu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.¹ panta 2. daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

Maksājumu apstrāde var ilgt līdz 7 (septiņām) darba dienām.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantam.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktu, maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu un Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus saudzēt dabu, taupīt līdzekļus un izmantot mūsdienīgu un ērtu iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski. Pieteikties tā saņemšanai e-pastā var portālā www.epakalpojumi.lv vai rakstot oficiālu iesniegumu Balvu novada pašvaldībai.

Norādītā korespondences adrese maksāšanas paziņojumu saņemšanai ir spēkā, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts. Ja būs aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tad maksāšanas paziņojumi tiks nosūtīti uz oficiālo elektronisko adresi. Ja oficiālās elektroniskās adreses konts tiks deaktivizēts, tad turpmāk korespondence tiks nosūtīta uz deklarēto adresi. Ja saziņai vēlēsieties izmantot citu adresi vai e-pastu, tad Balvu novada pašvaldībā būs atkārtoti jāiesniedz pieteikums par korespondences adreses maiņu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Balvu novada pašvaldības nodokļu administratoriem pa tālr. 64522592.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Projekts “Latvijas Skolas Soma”

Sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, Viļakas Valsts ģimnāzijas  7.-12. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties ...

Skolēni vēlas kļūt par uzņēmējiem!

Viļakas Valsts ģimnāzijā jau otru gadu īsteno Junior Achievement Latvia skolēnu mācību uzņēmumu programmu, ...

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes ...