Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 23.februārī, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:
1. Par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti. Ziņo: Ruta Cibule

2. Par maksas noteikšanu aprūpes pakalpojumam bērniem ar invaliditāti.
Ziņo: Ruta Cibule

3. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2023 “Grozījumi Balvu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija noteikumos Nr.3/2019 “Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”” apstiprināšanu. Ziņo: Aija Mežale
Uzaicināti: Rudīte Krūmiņa

4. Par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

5. Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Ziņo: Jānis Trupovnieks

6. Par adreses precizēšanu Balvu novada domes 2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr. 1., 11.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Riekstiņu mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0184, un Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Karjeras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0192”.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Paipalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 007 0004.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

8. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku klubs “Vientuļie vilki”” pašvaldības piekritīgajās un zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemes vienībās, Baltinavas pagastā, Balvu novadā.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

9. Par zemes vienību apvienošanu Medņevas pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Mētras” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

10. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Tālie Zeltiņi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

11. Par nekustamā īpašuma “Ilsjāņu māja”, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

12. Par nosaukuma “Āboli” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

13. Par rezerves zemes fonda zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nekustamā īpašuma “Adzeliks” ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

14. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Kubulu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

15. Par zemes vienību apvienošanu Balvu pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Celmi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Brīvības ielā 68, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

17. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

18. Par nekustamā īpašuma “Vizmas”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

19. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 “Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

20. Par nekustamā īpašuma “Stari”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

21. Par nekustamā īpašuma “Silpurenes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

22. Par nekustamā īpašuma “Arumiņi”, Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

23. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.21 Pilsoņu ielā 31, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

24. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 410”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

25. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0350 daļas, 0,3416 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0350 8001), ražošanas ēkas un asfaltēta laukuma, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

26. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005), apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

27. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003), apbūves nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

28. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

29. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,3064 ha platībā, atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

30. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 ha platībā un izbūvju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo: Sergejs Maksimovs

31. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

32. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu “Mežvidu skola” Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

33. Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 1A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

34. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Eržepoles ielā 15, Viļakā, Balvu novadā, atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

35. Par dalību Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 3. projektu konkursā ar projektu “Strengthening traditional crafts of Latgale” (Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana).
Ziņo: Sergejs Maksimovs

36. Par dalību pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 3. projektu konkursā ar projektu “From Hobby to Business” (“No Hobija uz Biznesu”)
Ziņo: Sergejs Maksimovs

37. Par dalību Latgales Tūrisma asociācijas projektā “Ezertaka – starptautiskā garo pārgājienu maršrutu attīstība”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

38. Par projekta pieteikuma “Not Just Books” (“Ne tikai grāmatas”) iesniegšanu Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 3. projektu konkursā.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

39. Par projekta pieteikuma “Green Palette v.2.0” (“Zaļā palete v2.0”) iesniegšanu Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 3. projektu konkursā.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

40. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2023 “Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo: Sergejs Maksimovs

41. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

42. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jauniešu aktivitātes novembrī Semenovā

Medņevas jauniešu  biedrības „Paspārne” projekta Nr. 5 „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros 2021.gada novembra ...

Teātra svētki Viļakā

Teātra kustība un interese par teātri ir bijusi visos laikos un visos Latvijas novados, ...