Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 19.janvārī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par tiešo līdzdalību SIA “Viļakas Veselības aprūpes centrs”. (ziņo Daina Tutiņa)
  2. Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”. (ziņo Daina Tutiņa)
  3. Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu enerģija”. (ziņo Daina Tutiņa)
  4. Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu autotransports”. (ziņo Daina Tutiņa)
  5. Par tiešo līdzdalību SIA “AP Kaudzītes”. (ziņo Daina Tutiņa)
  6. Par pilnvarojumu nodot Balvu novada pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu starp pašvaldības iestādēm. (ziņo Daina Tutiņa)
  7. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 262”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
  8. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 3, Tilža, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
  9. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1B, Viļakas ielā 21, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
  10. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, Liepu ielā 4, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

11.  Par nekustamā īpašuma “Lidijas 2”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

12.  Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 573”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

13.  Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Balvu ielā 25, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

14.  Par kustamās mantas – nerūsējošā tērauda galda ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu, inventāra Nr.320020, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

15.  Par nedzīvojamās telpas Nr.1 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

16.  Par nekustamā īpašuma “Avoti”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

17.  Par nekustamā īpašuma “Akmeņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

18.  Par  Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – ūdenssildāmā apkures katla KVS, atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

19.  Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

20.  Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs EM8073, norakstīšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

21.  Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, norakstīšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

22.  Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Inese Trupovniece)

23.Par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai „Balvu enerģija” . (ziņo Inese Trupovniece)

24.Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo Valda Vancāne)

25.Par valsts vietējā autoceļa V466  “Balvi-Teteri-Upatnieki” pārņemšanu. (ziņo Jānis Bubnovs)

26.Par valsts vietējā autoceļa V463  “Pāliņi-Gailīši” pārņemšanu. (ziņo Jānis Bubnovs)

27.Par Sadarbības līguma slēgšanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”. (ziņo Jānis Bubnovs)

28.Par projekta pieteikuma “Vides pieejamības veicināšana Balvu novada Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē” iesniegšanu. (ziņo Arvita Voiciša)

29.Par Balvu novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu izdošanu. (ziņo Juris Annuškāns)

30.Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. (ziņo Juris Annuškāns)

31.Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)

32.Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības aģentūras un iestāžu vadītājiem. (ziņo Daina Tutiņa)

33.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.__/2023 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu. (ziņo Olga Siņica)

34.Par Balvu novada biznesa ideju konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā”  nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Mārīte Orniņa)

35.Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. (ziņo Irēna Začeva)

36.Par aizņēmumu  ERAF finansētā projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Olga Siņica, Gatis Siliņš)

37.Par aizņēmumu  ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” īstenošanai. (ziņo Olga Siņica, Irēna Začeva)

38.Par projekta nr.4.2.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Lonija Melnace)

39.Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF finansētā projekta „Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo Lonija Melnace)

40.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “7. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2023″”. (ziņo Vineta Zeltkalne)

41.Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par pašvaldības darbību 2022.gadā. (ziņo Daina Tutiņa)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 20.janvārī plkst.15.00. Sēde notiks ...

Noskaidroti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” nominanti, uzvarētājus apbalvos 22.aprīlī pasākumā “Sprēslīca”

Noslēdzies konkurss „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”, notikusi rezultātu apkopošana,  pretendentu izvērtēšana atbilstoši konkursa ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 15.septembrī plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...