Stājušies spēkā saistošie noteikumi par Balvu novada simboliku

Šī gada 1.janvārī stājās spēkā Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 39/2022 “Par Balvu novada simboliku”,  kas nosaka ģerboņa attēlu, karogu, logo izgatavošanu un izmantošanu, kā arī paredz atļaujas saņemšanas kārtību un atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Balvu novada simbolika (turpmāk – Simbolika) ir Balvu novada ģerbonis, Baltinavas pagasta ģerbonis, Rugāju pagasta ģerbonis, Balvu pilsētas ģerbonis, Viļakas pilsētas ģerbonis, Balvu novada karogs, Baltinavas pagasta karogs, Balvu pilsētas karogs, Viļakas pilsētas karogs, Bērzpils pagasta logo, Balvu pilsētas logo un Baltinavas pagasta himna.

Balvu novada pašvaldībai, pašvaldības institūcijām, iestādēm un kapitālsabiedrībām ir ekskluzīvas tiesības izmantot Balvu novada ģerboni zīmogos, spiedogos, uz veidlapām, amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām, atšķirības zīmēs pie formastērpa un žetonos, vizītkartēm, amata zīmēm, apbalvojumos, iespieddarbos, goda rakstos, diplomos, uz izdevumu vākiem un titullapām, pašvaldības informatīvā izdevuma titullapām, citiem oficiāliem dokumentiem, izvietot pie iestāžu ēkām un dienesta telpās, uz pašvaldībai un iestādēm piederošajiem vai lietošanā esošajiem transportlīdzekļiem, reprezentācijas aksesuāriem, pašvaldības un to iestāžu tīmekļa vietnēs un saziņas platformās.

Pilsētu un pagastu ģerboņus var lietot pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, pašvaldības amatiermākslas kolektīvi, individuālo disciplīnu sportisti un sporta komandas (atbilstoši tās darbības teritorijai (pilsēta vai pagasts)) reprezentācijas nolūkos, tai skaitā: informatīvos stendos, iespieddarbos, formas tērpos, uz suvenīriem un reprezentācijas materiāliem, dekoratīvos nolūkos, kā arī pašvaldības un to iestāžu tīmekļvietnēs un saziņas platformās, pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību rīkotajos pasākumos.

Balvu novada simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tamlīdzīgu priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, tajā skaitā internetā, tikai ar pašvaldības izpilddirektora atļauju.

Bez izpilddirektora atļaujas simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, tas ir, personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem.

Simboliku drīkst izmantot nekomerciāliem mērķiem Balvu novada sporta klubi, amatiermākslas kolektīvi, nevalstiskās organizācijas, saskaņojot izmantošanas mērķi un dizainu ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļu.

Simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludinājumos un citos informatīvos materiālos var izmantot tikai ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas saskaņojumu.

Personas, kuras vēlas izmantot simboliku komerciāliem mērķiem, iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram adresētu iesniegumu, kurš atrodams Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv, sadaļā Iesniegumu veidlapas, kurā norāda:

  • iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, pilnvarotās vai paraksta tiesīgās personas vārdu, uzvārdu, kontaktinformācijai – tālruni, e-pasta adresi;
  • nosaukumu izstrādājumam, uz kura simbolika tiks lietota;
  • izstrādājuma aprakstu, kurā norādīts arī simbolikas izmantošanas mērķis;
  • izstrādājuma ražotāju, tā plānotos ražošanas (izgatavošanas) apjomus;
  • pasākuma vai reklāmas aprakstu, ja simbolika tiks izmantota pasākuma noformējumā vai reklāmā;
  • izstrādājuma dizaina autoru;
  • pielikumā pievieno izstrādājuma dizaina skici vai etalona paraugu.

Izsniegtā atļauja derīga divus gadus no tās izsniegšanas dienas.

Sīkāk ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Saistošie noteikumi vai “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 19.decembra elektroniskajā izdevumā Nr.245 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2022/12/19/nr/245.

Lai Balvu novada simbolika veicina iedzīvotāju piederības sajūtu un lepnumu par savu pagastu, pilsētu un novadu!

Informācija: Iluta Jaunžeikare

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aizvadīts otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā

10.oktobrī tika aizvadīts jau otrais rudens “krastings” Liepnas upes ielejā. Pavisam kopā pārgājienā devāmies ...

Paziņojums

No 1.janvāra ir palielināts garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis personai Viļakas novada Sociālais dienests ...

#Labsvaibs rūpējas par jauniešu labbūtību

Iesākoties jaunajam mācību gadam, projekta Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs ietvaros tika īstenota aktivitāte „Mentālās veselības ...