Projekta “Zaļā palete” ietvaros uzlabota vides pārvaldība pašvaldībās

Šī Publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu, Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Zaļā palete” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

2019.gada 1. augustā biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” uzsāka projekta “Zaļā palete” īstenošanu. Projekta “Zaļā palete” galvenais mērķis ir paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs. Projekta specifiskie mērķi, kas sasniegti īstenojot projektu: 1) pierobežas reģionu pašvaldību kapacitātes uzlabošana efektīvai dabas resursu un risku pārvaldībai; 2) videi draudzīgas domāšanas veicināšana vietējo iedzīvotāju un organizāciju vidū energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jautājumos un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Galvenās projekta aktivitātes ietvēra pieredzes apmaiņas pasākumu, seminārus, apaļā galda diskusijas, meistarklases par vides pārvaldības tēmām: mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija, atkritumu apsaimniekošana un iedzīvotāju izpratnes veicināšana, pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā, energoefektivitāte un alternatīva zaļā enerģija, efektīva ezeru apsaimniekošana, kā arī projekta ietvaros tika veiktas iedzīvotāju informēšanas kampaņas un infrastruktūras uzlabošanas darbi.  Kopumā projekta pasākumos tika iesaistīti un piedalījās nedaudz vairāk nekā tūkstotis personu.

Līdztekus saturiskajām aktivitātēm projekta partneri – Balvu novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde un Smiltenes novada pašvaldība īstenoja virkni infrastruktūras uzlabošanas un  vides  pārvaldības pasākumu. Balvu novada pašvaldībā tika uzlabota inftastruktūra, kas attiecas uz ūdens pieejamību ugunsdrošības gadījumos – rekonstruēti 11 hidranti Balvu pilsētā, atjaunots piebraucamais ceļš ūdens ņemšanas vietai pie Balvu ezera, veikti artēziskās akas remontdarbi un hidranta pieslēgšana Tilžā, atjaunoti 11 dīķi ar ugunsdzēsībai paredzētajām akām Viļakā un tuvējos pagastos, tika iegādāts aprīkojums brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības nodrošināšanai Balvu novada Šķilbēnu pagastā,  izstrādāta digitālā ūdens ņemšanas vietu (hidranti un ūdenstilpnes) karte, kā arī tika īstenoti dažādi pasākumi iedzīvotāju informēšanai par ugunsdrošību un videi draudzīgu ieradumu veidošanu ikdienā.

Rēzeknes novada Viļānu apvienības pārvaldē visa projekta īstenošanas laikā tika sniegta iespēja iedzīvotājiem pilnveidot zināšanas par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un to izmantošanu otreizējā pārstrādē, par “zaļo domāšanu”, par iespēju atteikties no liekā iepakojuma un rūpnieciski ražotās sadzīves kīmijas, aizstājot to ar videi draudzīgiem risinājumiem, kā arī tika iegādāts aprīkojums, kas Viļānos ļauj prasmīgāk apsaimniekot pilsētas ielas un citas teritorijas, pārvēršot atkritumvielas (smiltis, lapas, zari, nezāles…) par vērtīgu atkārtoti lietojamo materiālu vai izejvielu.

Smiltenes novada pašvaldībā tika izstrādāti 5 ezeru apsaimniekošanas plāni, kas ietver detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību, tādējādi dodot iespēju pašvaldībai būtiski uzlabot vietējo ūdenstilpju pārvaldību ilgtermiņā. Projekta ietvaros izbūvēta daļa no laipas gar Bilskas ezeru, veicinot ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, ezera saglabāšanu, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi. Projekta īstenošanas laikā organizēti semināri, pasākumi un veiktas vairākas aktivitātes, uzlabojot vietējo iedzīvotāju zināšanas par dabas resursu izmantošanu un apsaimniekošanu – uzstādītas divas statiskās spēles pie Bilskas ezera, uzstādīti vides objekti – zivju mērāmie stendi/lineāli, Āra lasītavas plaukts pie Vidussezera, kā arī izveidoti audiogidi par 5 Smiltenes novada ezeriem.

2022.gada 18.jūlijā notika projekta noslēguma konference, kura tika rīkota ar projekta asociētā partnera – Latvijas pašvaldību savienības atbalstu un kurā projekta partneri dalījās pieredzē par īstenotajām aktivitātēm un to ietekmi uz vides pārvaldības jautājumu risināšanu pašvaldībā. Konferencē ar zināšanām un pieredzi dalījās projekta dažādās aktivitātēs iesaistītie eksperti: Dr.sc.ing. Jana Simanovska no Vidzemes Augstskolas un biedrības Ekodizaina kompetences centrs sniedza ieskatu pētījumā “Atkritumu šķirošanas ieradumi mājsaimniecībās Viļānu novadā”; par brīvprātīgo ugunsdzēsēju-glābēju lomu Latvijas valsts iekšējās drošības nodrošināšanā stāstīja Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības priekšsēdētājs Vijārs Griķis; Linda Fībiga no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniedza ieskatu jautājumos par ūdeņu kvalitāti un apsaimniekošanu Latvijā. Noslēguma konferenci var noskatīties šeit.

Projekta “Zaļā palete” īstenošanas laiks – no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. oktobrim. Projekta kopējais budžets ir 646 735 EUR, projekta līdzfinansējums no Pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam ir 585 061,50 EUR (90 % no projekta budžeta).

 Informācija: Biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Diskutē par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi

5.jūlija ārkārtas domes sēdē tika lemts par Viļakas pilsētas pārvaldes izveidi. Šādu pašu pārvaldi ...

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris mūža stipendijas

VKKF padome 17.12.2020. sēdē piešķīrusi mūža stipendijas izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ...

Citāda ekskursija pa Viļakas pilsētu

Viļakas muzejs, laika posmā no 6. jūlija līdz 24. augustam, aicina individuāli vai ģimeni ...