Balvu novada domes sēde 2022.gada 27.oktobrī plkst.09.00

Balvu novada domes sēde 2022.gada 27.oktobrī plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1. Par grozījumu Baltinavas vidusskolas nolikumā. (ziņo Aija Mežale)
2. Par grozījumu Baltinavas Kultūras nama nolikumā. (ziņo Aija Mežale)
3. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam izstrādes termiņu pagarināšanu. (ziņo Aija Mežale)
4. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. (ziņo Aija Mežale)
5. Par Balvu novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu. (ziņo Aija Mežale)
6. Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums” pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
7. Par saistošo noteikumu Nr.35/2022 “Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0073, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Zeltupe” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0008. (ziņo Jānis Trupovnieks)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Ezerkrasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0052. (ziņo Jānis Trupovnieks)
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Upmalas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0005. (ziņo Jānis Trupovnieks)
12. Par grozījumiem Balvu novada domes 2022. gada 22. septembra lēmumā (protokols Nr. 19., 34.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamajiem īpašumiem “Dārza iela 1”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0021 un “Ezera iela 30” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0051”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
13. Par grozījumiem Balvu novada domes 2022. gada 22. septembra lēmumā (protokols Nr. 19., 51.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0195”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
14. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā un nekustamā īpašuma “Verpuļeva 471”, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
15. Par nosaukuma “Kalni” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
16. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā un nekustamā īpašuma “Verpuļeva 481”, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
17. Par nekustamā īpašuma Ezermala 1 Nr. 112, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
18. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Šķilbēnu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Stiebri” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
19. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Šķilbēnu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Vārpas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
20. Par rezerves zemes fonda zemes vienību piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Čāgu lauks” . (ziņo Jānis Trupovnieks)
21. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
22. Par medību tiesībām MMK “Mieriņi” Balvu novada pašvaldībai piederošajās, piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Karuļi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
24. Par nekustamā īpašuma “Grovmola” Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
25. Par saistošo noteikumu Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
26. Par saistošo noteikumu Nr.37/2022 “Par neapbūvēta Balvu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” pieņemšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
27. Par saistošo noteikumu Nr.38/2022 “Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
28. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.9/2022 “Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
29. Par nekustamā īpašuma “Muižlejas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
30. Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
31. Par nekustamā īpašuma “Ezermala-2 Nr.341”, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
32. Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
33. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
34. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
35. Par nekustamā īpašuma “Lejasskaras”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
36. Par nekustamā īpašuma “Silamala”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
37. Par nekustamā īpašuma “Ziedlapiņas”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
38. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 ha platībā un izbūvju nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
39. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,3064 ha platībā, apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
40. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
41. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
42. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
43. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, norakstīšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
44. Par kustamās mantas – nerūsējošā tērauda galda ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu, inventāra Nr.320030, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0148 daļas Kupravas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
46. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
47. Par apauguma novākšanu Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībās. (ziņo Sandra Kapteine)
48. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Sandra Kapteine)
49. Par Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
50. Par Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
51. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A. L. (ziņo Sandra Kapteine)
52. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu V. S. (ziņo Sandra Kapteine)
53. Par izmaiņām Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā. (ziņo Sandra Kapteine)
54. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
55. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. (ziņo Sandra Kapteine)
56. Par finansējuma piešķiršanu tautas tērpu iegādei 2023.gadā. (ziņo Sandra Kapteine)
57. Par valsts finansējuma sadali digitālo mācību līdzekļu iegādei. (ziņo Sandra Kapteine)
58. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” īstenošanai. (ziņo Sandra Kapteine)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Šī brīža Latgales labākā prozas rakstītāja Annele Slišāne izdevusi stāstu un dzejas krājumu “tuoraga stuosti. pīns”

Tekstilmāksliniece un konkursa “Latgales prozas lasījumi” 2020. un 2021. gadu laureāte, rakstniece Annele Slišāne ...

1941.gada 14.jūnija deportācijas atceroties

1941.gada 14.jūnijā no Latvijas uz Sibīriju izsūtīja tūkstošiem cilvēku. No Viļakas novada tika izvesti ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 19.augustā plkst.15.00 Balvu Kultūras un atpūtas ...