Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 15.septembrī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumu Balvu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumā “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”. (ziņo A.Ķerģe)
 2. Par grozījumu Rugāju novada domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Ausekļi” atsavināšanu” . (ziņo A.Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma “Ezermala-2-14”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņa”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 12, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 438”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Kalna ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Kaijas”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Akmeņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā  īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo I.Avota)
 12. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3  “Ceriņu mājas”, Tutinavā,  Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Avota)
 13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.21  Pilsoņu ielā 31, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Avota)
 14. Par nedzīvojamās telpas Nr.25 Partizānu ielā 114, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Avota)
 15. Par saistošo noteikumu Nr.31/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā”” precizēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 16. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. (ziņo J.Annuškāns)
 17. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA “Mērniecības Datu Centrs”. (ziņo J.Annuškāns)
 18. Par Balvu Valsts ģimnāzijas direktora atbrīvošanu no amata. (ziņo D.Tutiņa)
 19. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo V.Vancāne)
 20. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Kubulu ciema ielu pārbūve” īstenošanai. (ziņo A.Sņegovs)
 21. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2022 “Valsts pamatbudžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo J.Bubnovs)

Informatīvs jautājums:

 1. Par sadarbību un atbalstu silto maltīšu nodrošināšanā Balvu novada iedzīvotājiem. (ziņo R.Krūmiņa, R.Cibule)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta ...

Turpinās būvdarbi objektā angāra būvniecība Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanos

Angāra būvniecība ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” aktivitāte. Projekta mērķis:  ...

“Mana runa pārliecina!”

26.novembrī Rekavas vidusskolā  projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās improvizators Dzintars Rožkalns, kas ievērojot ...