Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 25.augustā, plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.25/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2021 “Par sociālo palīdzību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo R.Cibule)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.26/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo R.Cibule)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.27/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2021 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo R.Cibule)
 4. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2022 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas” precizēšanu. (ziņo A.Mežale)
 5. Par saistošo noteikumu Nr.28/2022 „Grozījums Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.17/2021 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs”” pieņemšanu. (ziņo A.Mežale)
 6. Par Rugāju novada domes dalības izbeigšanu biedrībā “Latvijas Basketbola savienība”. (ziņo A.Mežale)
 7. Par saistošo noteikumu Nr. 19/2022 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Stabulnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0021. (ziņo J.Trupovnieks)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Mežsētas”, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3874 009 0025 un 3874 009 0098. (ziņo J.Trupovnieks)
 10. Par nosaukuma “Skaras” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 11. Par nosaukuma “Videļi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 12. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Medņevas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 13. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Verpuļeva 41” un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 14. Par adreses “Verpuļeva 40” piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 15. Par nosaukuma “Verpuļeva 141” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 16. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Saulītes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 17. Par nosaukuma “Robežmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 18. Par medību tiesībām Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 19. Par saistošo noteikumu Nr.29/2022 “Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 20. Par saistošo noteikumu Nr.30/2022 “Par Balvu novada pašvaldības nodevām” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 21. Par saistošo noteikumu Nr.31/2022 „Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 22. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 24. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 25. Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 1C, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 26. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 29. Par nekustamā īpašuma “Peldbaseins”, Kupravas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 30. Par nekustamā īpašuma “Ozollejas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 31. Par nekustamā īpašuma “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 32. Par nekustamā īpašuma “Viduči”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 33. Par nekustamā īpašuma “Nazarovi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 34. Par nekustamā īpašuma “Ezermala-2 Nr.341”, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 35. Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 36. Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 37. Par nekustamā īpašuma “Muižlejas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 38. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 39. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 40. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0028 Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 41. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105 Vectilžas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 42. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0077, Medņevas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 43. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 002 0086 daļas, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 44. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0046 daļas, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 45. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0018 daļas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 46. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0149 daļas, Vectilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 47. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0393, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 48. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0067, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 49. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0421, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 50. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0066, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 51. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0375, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 52. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0209, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 53. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0159 daļas, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 54. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0146, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 55. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0606, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 56. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0153 Baltinavas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 57. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0665 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 58. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, pārdošanu par brīvu cenu. (ziņo S.Maksimovs)
 59. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves inventāra atsavināšanu un atkārtotu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 60. Par kustamās mantas – šķeldas apkures katla KVS 0,8, inventāra Nr.V-Z471, nodošanu atsavināšanai. (ziņo S.Maksimovs)
 61. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu sākumskolai. (ziņo S.Maksimovs)
 62. Par Žīguru kultūras nama vadītāja atbrīvošanu. (ziņo S.Maksimovs)
 63. Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īpašumā esošo informatīvo stendu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. (ziņo S.Maksimovs)
 64. Par projekta Nr.4.2.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 65. Par priekšfinansējumu biedrības “nextHorizont” projektam “Izzini, Sajūti, Radi!”. (ziņo S.Maksimovs)
 66. Par Ziemeļlatgales sporta centra pasākuma dalības maksas apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar pozitīvu COVID-19 gadījumu Viļakas pilsētā, Viļakas novada dome, Susāju pagasta pārvalde un ...

Jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Skolēnu parlaments ir kā saite starp skolēniem un skolotājiem, tāpat tas spēj ietekmēt skolēnu ...