Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 18.augustā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē).

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo O.Siņica)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 “Par Balvu novada pašvaldības nodevām” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 „Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 1C, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā,  Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma “Peldbaseins”, Kupravas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma “Ozollejas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par nekustamā īpašuma “Viduči”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma “Nazarovi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma “Ezermala-2 Nr.341”, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 18. Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 19. Par nekustamā īpašuma “Muižlejas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 20. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 21. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles  noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0028 Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105 Vectilžas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0077, Medņevas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 25. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 002 0086 daļas, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0046 daļas, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0018 daļas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 28. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0149 daļas, Vectilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 29. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0393, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0067, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0421, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0066, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0375, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 34. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0209, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 35. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0159 daļas, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 36. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0146, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 37. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0606, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 38. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0153 Baltinavas pagastā, Balvu novadā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 39. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0665 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 40. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, pārdošanu par brīvu cenu. (ziņo A.Ķerģe)
 41. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves inventāra atsavināšanu un atkārtotu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 42. Par kustamās mantas – šķeldas apkures katla KVS 0,8, inventāra Nr.V-Z471, nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 43. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu sākumskolai. (ziņo L.Igaune)
 44. Par Žīguru kultūras nama vadītāja atbrīvošanu. (ziņo D.Tutiņa)
 45. Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īpašumā esošo informatīvo stendu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. (ziņo M.Orniņa)

Informatīvs jautājums:

 1. Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu. (ziņo S.Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada ...

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Šodien, 27. janvārī, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu ...

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. un ...