Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 21.jūlijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1.Par nekustamā īpašuma “Kupravas baraka 2”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

2.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – pirmās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

3.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – otrās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu(ziņo A.Ķerģe)

4.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – trešās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

5.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – ceturtās noliktavas daļas un pieguļošās teritorijas atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

6.Par nekustamā īpašuma “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

7.Par nekustamā īpašuma “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

8.Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

9.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra 3864 002 0164 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

10.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0285 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

11.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0101 daļas, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

12.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0199 daļas, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

13.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0224, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

14.Par nedzīvojamās telpas Nr.1 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

15.Par nedzīvojamās telpas Nr.2 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

16.Par nedzīvojamās telpas Nr.3 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)

17.Par nekustamā īpašuma “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

18.Par nekustamā īpašuma “Laukmala”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

19.Par nekustamā īpašuma “Morozi”, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

20.Par nekustamā īpašuma Abrenes iela 4, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

21.Par nekustamā īpašuma “Tačuki – 1”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

22.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)

23.Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu  izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)

24.Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu. (ziņo D.Tutiņa)

25.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo S.Maksimovs)

26.Par Rekavas vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo L.Igaune)

27.Par priekšfinansējumu biedrības “nextHorizont” projektam “Zem viena jumta”. (ziņo O.Siņica)

28.Par Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienību – Feldšerpunktu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo T.Valujeva, E.Teice)

29.Par programmas “Bērnu peldēšanas prasmju apguve 5-7 gadus veciem bērniem” apstiprināšanu. (ziņo L.Bukovska)

30.Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”. (ziņo D.Tutiņa, I.Blūma)

31.Par valsts vietējā autoceļa V463  “Pāliņi-Gailīši” pārņemšanu. (ziņo A.Zelčs)

32.Par valsts vietējā autoceļa V466  “Balvi-Teteri-Upatnieki” pārņemšanu. (ziņo A.Zelčs)

33.Par valsts vietējā autoceļa V468  “Briežuciems – Baltinava” pārņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)

34.Par grozījumiem Balvu novada administrācijas amata vienību sarakstā. (ziņo T.Locāne)

35.Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo T.Locāne)

Informatīvi jautājumi:

36.    Par gājēju celiņa izbūvi valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) no Balvu ielas Kubulos (pk 294+80) līdz Robežu ielai Balvos (pk 324+30) (informatīvs). (ziņo D.Tutiņa, A.Zelčs)

37. Informācija par SIA “Balvu Autotransports” darbību  (informatīvs). (ziņo V.Ančs)

38.Par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada apsaimniekošanas  A zonā  (Balvu pilsētas, Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasta, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, Krišjāņu pagasta, Kubulu pagasta, Lazdulejas pagasta, Tilžas pagasta, Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta administratīvā teritorija) (informatīvs). (ziņo D.Tutiņa, D.Dzērve)

39.Par Rugāju un Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu (informatīvs). (ziņo D.Tutiņa)

40.Investīciju objekti Balvu pilsētas attīstībai (informatīvs). (ziņo S.Pugača)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītojošais koncerts – mūzikas stunda “Atklāj ģitāru” Viļakas pamatskolā

Tumšākajā gada laikā mūsu sirdis ar profesionālo priekšnesumu un saturīgo stāstījumu iepriecināja ģitārists Jānis ...

Meža dienu laikā Viļakā atjauno liepu aleju un stāda skarainās hortenzijas

Iepazīstot un popularizējot dabas bagātības, veicinot sabiedrības izpratni par ilgspējīgiem meža resursiem,  Viļakā, 22.septembrī  ...

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar pozitīvu COVID-19 gadījumu Viļakas pilsētā, Viļakas novada dome, Susāju pagasta pārvalde un ...