Domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi
2022.gada 26.maijā (ceturtdien), plkst.09.00. 

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti)

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba grupas apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 2. Par Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” diennakts grupas slēgšanu. (ziņo Aija Mežale)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.19/2022 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 4. Par saistošo noteikumu Nr.20/2022 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 5. Par saistošo noteikumu Nr.21/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Parkamala” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 007 0001. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Priežumala” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0051. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Dimzas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0118. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 9. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 6. maija lēmumā (protokols Nr. 12., 11.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 47A zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0625”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par nosaukuma “Rožukalnu mājas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecumu pagastā, Balvu novadā, adreses maiņu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Bērzulāji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Susāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Zaļumiņi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Draviņas” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par medību tiesībām Mednieku un makšķernieku klubam „Žīguri” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Susāju, Vecumu un Žīguru pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku klubs „Zelta cauna”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Susāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs „Bebrītis”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 17. Par medību tiesībām A. Š. medību iecirknim „Saulgrieži” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 18. Par nosaukuma “Kalvīšu lauki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 19. Par nosaukuma “Mārtiņkalns” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 20. Par nosaukuma “Līči” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 21. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Tilžas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Doņikova” piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 22. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 Nr. 314, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 23. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Lazdulejas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Sala” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 24. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā,  iznomāšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 25. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguves atļaujas izsniegšanu Balvu novada Žīguru pagasta atradnei “Posolnīca”. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 26. Par nekustamā īpašuma Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 35, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma “Māras”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,3015 ha platībā, (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. ražošanas ēkas Nr.6 – 1000m2 platībā), atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves inventāra atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas iela 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par nekustamā īpašuma “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par nedzīvojamās telpas Nr.1 “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par nedzīvojamās telpas Nr.2 “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par nedzīvojamās telpas Nr.3 “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par Kupravas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par Medņevas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par Šķilbēnu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par Susāju pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par Vecumu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par Žīguru pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 47. Par Baltinavas kultūras nama vadītāja atbrīvošanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 48. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 49. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 50. Par naudas balvas piešķiršanu starptautiskus sasniegumus ieguvušajiem izglītojamajiem un viņu pedagogiem. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 51. Par vecāku dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2022.gadā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 52. Par Balvu sporta skolas pasākumu dalības maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 53. Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 54. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 55. Par priekšfinansējumu biedrības “VISION” projektam “ESI REĀLS!”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 56. Par priekšfinansējumu biedrības “Kalmārs” projektam “Catch the opportunity”. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas