Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 18.maijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
  2. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
  3. Par nosaukuma “Rožukalnu mājas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecumu pagastā, Balvu novadā, adreses maiņu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
  4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Bērzulāji” piešķiršanu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
  5. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Susāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Zaļumiņi” piešķiršanu  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
  6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma “Draviņas” piešķiršanu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
  7. Par medību tiesībām Mednieku un makšķernieku klubam „Žīguri” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Susāju, Vecumu un Žīguru pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)

8.Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku klubs „Zelta cauna”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Susāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)

9.Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs „Bebrītis” ” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)

10.Par nosaukuma “Kalvīšu lauki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

11.Par nosaukuma “Mārtiņkalns” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

12.Par nosaukuma “Līči” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Medņevas pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

13.Par nekustamā īpašuma izveidošanu Tilžas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Doņikova” piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

14.Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 Nr. 314, Balvos, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

15.Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Lazdulejas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Sala” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)

16.Par atļauju  slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā,  iznomāšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)

17.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguves atļaujas izsniegšanu Balvu novada Žīguru pagasta atradnei “Posolnīca”. (ziņo Ligija Logina)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta aktualitātes

Septembra nogalē biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” īstenojusi projekta nr.3 ”Būt un darīt” aktivitāti „Ideju ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 28.05.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Projektu konkurss Viļakas novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2020.gadā izsludina projektu konkursu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem Viļakas ...