Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 19.maijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti)

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 2. Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 35, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma “Māras”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 4. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,3015 ha platībā, (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. ražošanas ēkas Nr.6 – 1000m2 platībā), atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 6. Par  Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – virtuves inventāra atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas iela 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18 Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nedzīvojamās telpas Nr.1 “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 14. Par nedzīvojamās telpas Nr.2  “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 15. Par nedzīvojamās telpas Nr.3  “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 16. Par Kupravas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 17. Par Medņevas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 18. Par Šķilbēnu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 19. Par Susāju pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 20. Par Vecumu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 21. Par Žīguru pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)

22.Par Baltinavas kultūras nama vadītāja atbrīvošanu. (ziņo Daina Tutiņa)

23. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Daina Tutiņa)

24.Par iedzīvotāju konsultatīvo padomju veidošanu Balvu novada pilsētās un pagastos. (ziņo Ilona Blūma)

25.Par Balvu sporta skolas pasākumu dalības maksas apstiprināšanu. (ziņo Ludmila Beļikova, Olga Siņica)

26.Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. (ziņo Olga Siņica, Indra Lazdiņa)

27.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam  Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)

28.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei  Dainai Tutiņai. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Informatīvs jautājums:

 1. Par P/A “San-tex” reorganizāciju. (ziņo Daina Tutiņa, Maruta Castrova)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas ...

Viļakas novada bērnu un jauniešu teātra pulciņu SKATUVES KALAMBŪRS

Atzīmējot pirmās teātra izrādes 110.gadadienu, pasākuma pirmajā dienā 6.martā Viļakas kultūras namā  valdīja teatrāla ...

Pabeigti ceļu būvdarbi Šķilbēnu pagastā

Ir beigušies Dīķa ielas un ceļa Plešova- Siševa grants seguma pārbūves darbi projektu Nr. 18-07-A00702-000091 „Viļakas ...