Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 28.aprīlī (ceturtdien), plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti)

Darba kārtībā:
1.Par saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā” precizēšanu.
Ziņo: Aija Mežale

2.Par Viļakas pilsētas ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju.
Ziņo: Aija Mežale

3.Par nolikuma „Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
Ziņo: Aija Mežale

4.Par Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aija Mežale

5.Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Rugāju Sporta centra likvidāciju, pievienojot Balvu Sporta skolai.
Ziņo: Aija Mežale

6.Par Balvu Novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: Aija Mežale

7.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma “Bīriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0313.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Robežnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0117.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

9.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Jāņamuiža” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0002.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

10.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vecumu pagasta nekustamā īpašuma “Vīksnīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0007.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 47A zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0625.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

12.Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 24. marta lēmumā (protokols Nr. 8., 9.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Tehnikas iela 5B zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0436”.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

13.Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 27. janvāra lēmumā (protokols Nr. 2., 10.§) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Zemenes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049”.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

14.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma “Ozolāji” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

15.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma “Pumpurīši” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

16.Par nekustamā īpašuma “Zaļkalniņi” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

17.Par grozījumiem Viļakas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. K.”.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

18.Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Briežuciema pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Apses” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

19.Par nekustamā īpašuma “Virši” Medņevas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

20.Par nekustamā īpašuma “Līgas” Briežuciema pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

21.Par nekustamā īpašuma “Tikumi” Žīguru pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

22.Par nosaukuma “Bērzi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

23.Par nosaukuma “Pakalniņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

24.Par nosaukuma “Alksnīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

25.Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, nekustamā īpašuma “Verpuļeva 508” Balvu pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

26.Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Brīvības ielā 127B iznomāšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

27.Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar I. O. Vīksnas pagastā, Balvu novadā.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

28.Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Briedīši” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

29.Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Grāvji” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

30.Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu ar Mednieku un makšķernieku biedrību „Bērzkalne” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Bērzkalnes pagastā.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

31.Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu ar Mednieku un makšķernieku klubu „Kubuli” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Kubulu pagastā.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

32.Par medību tiesībām biedrībai “Mednieku un makšķernieku klubs “Bebrītis”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā, Balvu novadā.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

33.Par nedzīvojamo telpu Tautas ielā 6, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu apakšnomā.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

34.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.6/2022 “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” pieņemšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

35.Par saistošo noteikumu Nr.5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu.
Ziņo: Jānis Trupovnieks

36.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0014 daļas Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

37.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136 daļas Pils ielā 15A, Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

38.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0659 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

39.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0052 daļas Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

40.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 daļas Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

41.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

42.Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

43.Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

44.Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

45.Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

46.Par nekustamā īpašuma “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

47.Par nekustamā īpašuma “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

48.Par nekustamā īpašuma “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

49.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – noliktavas daļu un tām pieguļošo teritoriju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

50.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

51.Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

52.Par nekustamā īpašuma “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

53.Par nedzīvojamās telpas Nr.6, Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

54.Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

55.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

56.Par grozījumu Balvu novada Domes 2019. gada 25.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Vidzemes ielā 3, Balvos, Balvu novadā pārdošanu”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

57.Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

58.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

59.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 25 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

60.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

61.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

62.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 23.decembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

63.Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

64.Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Balvu novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

65.Par aizņēmumu projekta “Balvu sākumskolas ēkas pārbūve” īstenošanai.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

66.Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem zemnieku saimniecībai “Zirdziņi”.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

67.Par saistošo noteikumu Nr.16./2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

68.Par saistošo noteikumu Nr.17/2022 “Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” pieņemšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

69.Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.

70.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

71.Par Rugāju sporta centra direktora pienākumu veikšanu.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

72.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei.
Ziņo: Sergejs Maksimovs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Viļakas Valsts ģimnāzijā

Adventes laikā katru pirmdienu ģimnāzijas saime pulcējās aktu zālē, lai iedegtu sveces Adventes vainagā. ...

Balvu novada Sociālā pārvalde informē, ka trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespēja saņemt bezmaksas medicīniskās aizsargmaskas (1 iep./50gab personai).

Aizsargmaskas izsniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ...

Maija lūgšanas

Šogad 2021. gadā klusāk un nemanāmāk, individuāli, divatā, ģimenes lokā vai neliela interesentu grupa pulcējas ...