Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 21.aprīlī plkst.13.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0014 daļas Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 2. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136 daļas Pils ielā 15A, Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 3. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0659 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0052 daļas Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 daļas Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – noliktavas daļu un tām pieguļošo teritoriju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles  noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 18. Par nedzīvojamās telpas Nr.6, Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 19. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 20. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 21. Par grozījumu Balvu novada Domes 2019. gada 25.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Vidzemes ielā 3, Balvos, Balvu novadā pārdošanu”. (ziņo Arta Ķerģe)
 22. Par nedzīvojamās telpas – garāžas  Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu,  nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 23. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā  īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Terēzija Začeva)
 24. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā  īpašuma – dzīvokļa Nr. 25 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Terēzija Začeva)
 25. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā  īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Terēzija Začeva)
 26. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par nekustamā  īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Terēzija Začeva)
 27. Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 23.decembra lēmumā “Par nekustamā  īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo Terēzija Začeva)
 28. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. (ziņo Juris Annuškāns)
 29. Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Balvu novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība”. (ziņo Santa Šmite)
 30. Par aizņēmumu projekta “Balvu sākumskolas ēkas pārbūve” īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
 31. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem zemnieku saimniecībai “Zirdziņi”. (ziņo O.Siņica)
 32. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 33. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 “Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Ligija Logina)
 34. Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā. (ziņo Linda Igaune)
 35. Par Rugāju sporta centra direktora pienākumu veikšanu. (ziņo Daina Tutiņa)
 36. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Informatīvs jautājums:

 1. Informācija par sociālo pabalstu izlietojumu. (ziņo Linda Laicāne)
 2. SIA “ZAAO” informatīvais ziņojums (G.Kukainis, M.Vīgants)