Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 24.martā (ceturtdien) plkst.10.00.

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.6/2022 “Par Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.7/2022 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Aija Mežale)
 3. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 5. kārtas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 4. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2022 “Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 5. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 6. Par Balvu novada muzeja nolikuma apstiprināšanu.  (ziņo Aija Mežale)
 7. Par saistošo noteikumu Nr.8/2022 “Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Lazdukalna pagasta nekustamā īpašuma “Cūkupe” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0009. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Tehnikas iela 5B zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0436. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Tači” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0055. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Dzenīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0037. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Mazdēļukalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0123. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Virši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0013. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Rītiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0083. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Stūri” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma piešķiršanu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 17. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma piešķiršanu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Mārbera” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 19. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Lazdukalniņš” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 20. Par nosaukuma “Ūpji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecumu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 21. Par nekustamā īpašuma “Muižlejas” Vecumu pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 22. Par nekustamā īpašuma “Arumiņi” Vecumu pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 24. Par medību tiesībām Andreja Šlapakova medību iecirknim „Saulgrieži” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 25. Par nekustamā īpašuma “Peldbaseins”, Rūpnīcas iela 3A, Kuprava, Kupravas pagastā, Balvu novadā, nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 29. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 30. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 31. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002)  (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6- 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 32. Par nekustamā īpašuma “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 33. Par nekustamā īpašuma “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 34. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 35. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 36. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 42, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 37. Par nekustamā īpašuma “Tabori”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 38. Par kustamās mantas – Tilžas vidusskolas virtuves inventāra nodošanu atsavināšanai. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 39. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 40. Par nekustamā īpašuma 5.Steķentavas līnija 344, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 41. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 44”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 42. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par nedzīvojamo telpu Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads nomas līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par nedzīvojamās telpas-garāžas Nr.7 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par Licencēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par pamatlīdzekļu nodošanu Krišjāņu pagasta pārvaldei. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 47. Par pamatlīdzekļu nodošanu Bērzkalnes pagasta pārvaldei. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 48. Par pamatlīdzekļu nodošanu AS “Balvu Enerģija”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 49. Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” . (ziņo Sergejs Maksimovs)
 50. Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Līdaku pavairošana Viļakas un Svātiunes ezerā”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 51. Par investīciju projekta “Balvu novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrāde” īstenošanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 52. Par investīciju projekta “Bērzu ielas posma pārbūve un autostāvvietas seguma maiņa Skolas ielā, Balvu pilsētā” īstenošanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 53. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Baritona saksofona iegāde Balvu Mūzikas skolai”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 54. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” modernizācijas dizaina izstrāde” . (ziņo Sergejs Maksimovs)
 55. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Flīģeļa iegāde  Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 56. Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 57. Par saistošo noteikumu Nr.10/2022 “Par Balvu novada domes 2012.gada 13.decembra saistošo noteikumu Nr. 25/2012 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 58. Par saistošo noteikumu Nr.11/2022 “Par Balvu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr. 10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 59. Par saistošo noteikumu Nr.12/2022 “Par Viļakas novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par Viļakas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 60. Par saistošo noteikumu Nr.13/2022 “Par Baltinavas novada domes 2016.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Baltinavas novadā” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 61. Par saistošo noteikumu Nr.14/2022 “Par Viļakas novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 62. Par saistošo noteikumu Nr.15/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 63. Par Ziemeļlatgales sporta centra pasākumu dalības maksu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 64. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 65. Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu pastiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 66. Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 67. Par Stompaku nacionālo partizānu nometnes “Saliņu mītnes” atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas plāna 2022. -2032. gadam apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aizvadīts ražīgs un jauks mācību gads!

Nu saņēmu, ko pelnīju,Nu varēju lepoties!Pagāja vēl gadiņš –Saules gaismas apspīdēts! Pēc labi padarīta ...

Novērtē un ieklausies sevī

Viļakas novada dome visiem interesantiem piedāvāja ZOOM platformā apmeklēt un noklausīties 5.martā lekciju “Dzīvot ...

Attālinātām mācībām var pieteikties vēl līdz 15. jūlijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību ...