Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 17.martā plkst.13.00.

Sēde notiks attālināti. 

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 “Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Gunta Raibekaze)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Lazdukalna pagasta nekustamā īpašuma “Cūkupe” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0009. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamā īpašuma Tehnikas iela 5B zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0436. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Tači” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0055. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Dzenīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0037. (ziņo Jana Krilova)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Mazdēļukalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0123. (ziņo Jana Krilova)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Virši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0013. (ziņo Jana Krilova)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Rītiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0083. (ziņo Jana Krilova)
 9. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Stūri” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma piešķiršanu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma piešķiršanu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 12. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Mārbera” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Lazdukalniņš” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 14. Par nosaukuma “Ūpji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vecumu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 15. Par nekustamā īpašuma “Muižlejas” Vecumu pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 16. Par nekustamā īpašuma “Arumiņi” Vecumu pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 17. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 18. Par medību tiesībām Andreja Šlapakova medību iecirknim „Saulgrieži” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 19. Par nekustamā īpašuma “Peldbaseins”, Rūpnīcas iela 3A, Kuprava, Kupravas pagastā, Balvu novadā, nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)

Informatīvs jautājums:

 1. Par Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra darbības pārskatu par 4 mēnešiem. (ziņo Mārīte Orniņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Informatīvais seminārs darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāle aicina darba devējus piedalīties informatīvajā seminārā darba devējiem “Aktualitātes ...

Ceļojam mākslas pasaulē ar projekta “Skolas Soma” iespēju

Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-4.klašu skolēni virtuāli baudīja iluzionistu Pecolli –SIA “International Show Production”  brīnišķīgu ...

VUGD Līgo svētku brīvdienās aicina atcerēties par drošību!

Nākamnedēļ visā Latvijā svinēsim Līgo un Jāņu dienu, kad cilvēki atpūtīsies dabā, peldēsies, kurinās ...