Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 10.februārī (ceturtdien), plkst.14.00

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:
1.Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības kultūras iestāžu vadītājiem. Ziņo: Tamāra Locāne
2.Par grozījumu Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Ziņo: Tamāra Locāne
3.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. Ziņo: Sandra Kapteine
4.Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ziņo: Linda Igaune
5.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 23.decembra lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. Ziņo: Juris Annuškāns
6.Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Baltinavas pagastā Balvu novadā. Ziņo: Ginta Zaharāne
7.Par zemes nomu I.B. Brīvības ielā 127B, Balvos, Balvu novadā. Ziņo: Ginta Zaharāne
8.Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Ziņo: Aija Mežale

Citas ziņas no šīs kategorijas

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 16.novembrī plkst.15.00 sēde notiks attālināti. Darba ...

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Pagarināta reflektantu uzņemšana Valsts robežsardzes koledžā

Līdz 2023.gada 6.februārim ir pagarināta reflektantu uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā. Latvijas pilsoņi ar ...