Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 10.februārī (ceturtdien), plkst.14.00

Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:
1.Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības kultūras iestāžu vadītājiem. Ziņo: Tamāra Locāne
2.Par grozījumu Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Ziņo: Tamāra Locāne
3.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. Ziņo: Sandra Kapteine
4.Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ziņo: Linda Igaune
5.Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 23.decembra lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. Ziņo: Juris Annuškāns
6.Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Baltinavas pagastā Balvu novadā. Ziņo: Ginta Zaharāne
7.Par zemes nomu I.B. Brīvības ielā 127B, Balvos, Balvu novadā. Ziņo: Ginta Zaharāne
8.Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Ziņo: Aija Mežale

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skolēnu vasaras darbs Viļakas novadā

Šī gada 6. jūlijā desmit Viļakas skolēni  uzsāka darba gaitas  Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk ...

Realizēts projekts “Grants seguma ceļa “Upīte – Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā”

Viļakas novada dome ir realizējusi projektu Nr.19-07-A00702-000095 “Grants seguma ceļa “Upīte – Nikolajevka” pārbūve ...