Domes sēdē pieņēma Balvu novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikumu, saistošos noteikumus un citus lēmumus

Šodien, 27.janvārī, attālinātā režīmā notika kārtējā Balvu novada domes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti 66 jautājumi.

Noteica pašvaldības iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” jaunu adresi

Pašvaldībai iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” noteica jaunu adresi Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501.

Apstiprināja iestāžu nolikumus un grozījumus

Deputāti nolēma izdarīt grozījumus Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā- Pārvaldes juridiskā adrese ir Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501. Apstiprināja Balvu Sporta skolas, Rugāju muzeja nolikumu. Grozījumos Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma 1.punktu izteica šādā redakcijā   “Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir Balvu novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pieaugušo formālās un neformālās izglītības un interešu izglītības programmas.

Apstiprināja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027.gadam

Deputāti apstiprināja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027.gadam. Attīstības un investīciju  stratēģija 2021. –2027.gadam ir vidēja termiņa darbības plānošanas dokuments, kurā noteikti profesionālās un vispārizglītojošās izglītības iestādes misija, vīzija, vērtības, stratēģiskās prioritātes un  attīstības mērķi, plānotās rīcības un to īstenošanai nepieciešamie ieguldījumi, definēta komunikācijas stratēģija. Mērķis ir nodrošināt vienotu vidēja termiņa redzējumu Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas  attīstībai līdz 2027.gadam, kas ir pamats arī mērķtiecīgai darba un resursu īstermiņa plānošanai, rezultatīvai, uz izaugsmi orientētai izglītības iestādes darbībai.

Pieņēma Balvu novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikumu

Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikumu. Balvu novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikums nosaka izvērtēšanas kārtību visiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem ceļiem ar grants (šķembu) segumu. Nolikums neattiecas uz Balvu un Viļakas pilsētas ielām un Balvu novada autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās kurām piešķirts nosaukums “iela”.

Nolikuma mērķis ir balstoties uz nolikumā minētajiem kritērijiem apkopot informāciju par visiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem ceļiem un to stāvokli. Prioritārā secībā sakārtot Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos ceļus ar grants (šķembu) segumu, lai atkarībā no pieejamā finansējuma veiktu lietderīgas un pamatotas investīcijas ceļu sakārtošanā un atjaunošanā, t.sk. nepieciešamības gadījumā veicot ceļa dubultās virsmas apstrādi vai melnā seguma izbūvi. Prioritizējami ir salīdzinoši sliktākā stāvoklī esoši ceļi ar augstāko satiksmes intensitāti un kuru tuvumā atrodas lielāks skaits ražojošo uzņēmumu un apdzīvotu mājokļu.

Nodos atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus

Deputāti apstiprināja nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – dzīvokli Nr.10 Kalna iela 11, Kubuli,  Kubulu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,66 m2 platībā un kopīpašuma 4666/51716 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0161 ha platībā un šķūņa atbilstoši domājamām daļām 6,55 m2  platībā un dzīvokli Nr.1, Eržepoles ielā 15, Viļakā, Balvu novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 26,50 m2 platībā, un kopīpašuma 265/2451 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, šķūņa atbilstoši domājamām daļām 5,11 m2 platībā, un atbilstoši domājamām daļām 489,24 m2 platībā. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija pasūtīs tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un noteiks tirgus cenu.

Pieņēma saistošos noteikumus

Deputāti pieņēma saistošos noteikumus Nr.1/2022 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”, Nr.2/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem  un sociālo atbalstu Balvu novadā” un Nr.3/2022 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā”.

Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM jāpublicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Norakstīs Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas

Deputāti atļāva norakstīt Balvu novada pašvaldības kustamo mantu:

  • vieglo automašīnu MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, 1999.gada izlaidums, reģistrācijas apliecības Nr.AF 1744157, atlikusī bilances vērtība 0,00 (nulle euro, 0 centi);
  • vieglo automašīnu HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, 2007.gada izlaidums, reģistrācijas apliecības Nr.AF 0601224, atlikusī bilances vērtība 0,00 (nulle euro, 0 centi).
  • HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, 2007.gada izlaidums, reģistrācijas apliecības Nr.AF 0601228, atlikusī bilances vērtība 0,00 (nulle euro, 0 centi).

Slēgs Vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu novada organizāciju

Nolēma Slēgt Vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu novada organizāciju par Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošo pedagogu tiesisko aizsardzību, profesionālajām, darba un sociālajām garantijām. Vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu novada organizāciju parakstīs Balvu novada domes priekšsēdētājs.

Nodrošinās līdzfinansējumu projektam 6. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2022“”

Deputāti nolēma nodrošināt līdzfinansējumu ne lielāku kā EUR 10320,00 projektam “6. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2022“” īstenošanai, līdzfinansējuma summa samazinās proporcionāli saņemtajam atbalstam no Valsts Kultūrkapitāla fonda programmām. Apstiprināja projekta kopējās izmaksas EUR 10320,00 apmērā.

Izdarīja izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā

Atbrīvoja Evitu Punduri no Balvu novada Administratīvās komisijas locekļa amata ar 2022.gada 31.janvāri ar 2022.gada 1.februārī ievēlēja Kristīni Noviku.

Izdarīja izmaiņas Iepirkumu komisijas sastāvā

Atbrīvoja Oļegu Kesku no Balvu novada Iepirkumu komisijas locekļa amata ar 2022.gada 31.janvāri un ievēlēja Aigaru Bukšu par Iepirkumu komisijas locekli ar 2022.gada 1.februāri.

Apstiprināja Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu un izveidoja Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 5 locekļu sastāvā.

Apstiprināja Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu. Nolikums nosaka Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības mērķi, uzdevumus, tiesības un atbildību, struktūru un darba organizāciju.  Ievēlēja Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā: Loniju Melnaci, Ligiju Loginu, Terēziju Začevu, Sarmīti Tabori, Sandru Kapteini.

Izdarīja grozījumus Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā

Deputāti nolēma izdarīt grozījumus Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Izteica 1.3.punktu šādā redakcijā “1.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Alvis ROMĀNS (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); IV.nodaļā tekstu ”VUGD pārstāvis R.BONDARS mob. tālruņa Nr.20277661,            e-pasts: raivis.bondars@vugd.gov.lvaizstāt ar VUGD pārstāvis A.ROMĀNS mob. tālruņa Nr.22404630,  e-pasts: alvis.romans@vugd.gov.lv”.

Likvidēs Balvu novada pašvaldības izglītības iestādi “Žīguru pamatskola”

Likvidēs Balvu novada pašvaldības izglītības iestādi “Žīguru pamatskola” (reģistrācijas numurs 40900024222, izglītības iestāžu reģistrācijas numurs 4212900431, juridiskā adrese Parka iela 9, Žīguri, Žīguru pagasts, Balvu novads, LV–4584), to pievienojot Viduču pamatskolai (reģistrācijas numurs 40900021029, izglītības iestāžu reģistrācijas numurs 4212900429, juridiskā adrese Skolas iela 1, Semenova, Medņevas pagasts, Balvu novads, LV-4586) ar 2022.gada 31.jūliju.  Žīguru pamatskolas likvidāciju, to pievienojot Viduču pamatskolai, uzsākt  ar 2022.gada 15.februāri un pabeigt līdz 2022.gada 31.jūlijam.

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus

Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.1/2022 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vai priekšfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, kas guvuši atbalstu no Eiropas Savienības fondiem vai citiem finanšu fondiem, kuriem nepieciešams līdzfinansējums vai priekšfinansējums.

Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt nevalstiskā organizācija, kas ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistra vai reliģisko organizāciju reģistrā un kura darbojas Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Piešķirtā finansējuma apjoms vienai nevalstiskajai organizācijai kārtējā budžeta gadā nevar būt lielāks par 5 000 euro, bet ne vairāk kā  25% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Nodos medību tiesības Mednieku biedrībai „Vecumu mednieks”

Nolēma nodot medību tiesības Mednieku biedrībai „Vecumu mednieks” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Vecumu pagastā 1572,3121 ha kopplatībā (tai skaitā mežs 235,5018 ha). Noteica medību tiesību nomas maksu EUR 0,10 (nulle euro, 10 centi) gadā par 1 ha, bez PVN līdz noteikumu “Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanai.

Deleģē  Sandru Kapteini darbam Latgales reģiona attīstības aģentūras padomē

Deleģēja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieci Sandru Kapteini kā Balvu novada pašvaldības pārstāvi darbam Latgales reģiona attīstības aģentūras padomē.

Pilnvaro deputātus piedalīties Latgales kongresā

Pilnvaroja Balvu novada Domes deputātus – Aldi Bukšu  un Sandru Kindzuli (aizstājējs deputāts Aija Mežale) piedalīties Latgales kongresā, kas notiks 2022. gada 27.–29. aprīlī Rēzeknē.

Uzsāks Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma izstrādi

Nolēma uzsākt Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības  tematiskā plānojuma izstrādi. Apstiprināja Tematiskā  plānojuma izstrādes darba uzdevumu. Apstiprināja par Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Aleksandru Sņegovu.

Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties tuvākajā laikā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jura dienas lustes Žīguros

Pirmoreiz Žīguru kultūras namā notika pasākums veltīts Juriem,  Jurģiem un Georgiem  – jautrākajai un ...

Kultūras centru un amatierkolektīvu darbu līdz 2021. gada 11. janvārim

Valdība 2020. gada 1. decembrī lēma pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2021. gada 11. ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 11.12.2019. plkst.13.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...