Balvu novada domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi  2022.gada 27.janvārī (ceturtdien), plkst.10.00. Sēde notiks attālināti (gan jautājumu ziņotāji, speciālisti, gan arī deputāti piedalās attālināti).

Darba kārtība:

1. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes adreses maiņu.

2. Par grozījumu Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā.

3. Par Balvu Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.

4. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027.gadam apstiprināšanu.

5. Par grozījumiem Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā.
6. Par Rugāju Muzeja nolikuma apstiprināšanu.

7. Par Balvu novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikuma apstiprināšanu.

8. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Apsītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0005.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Lielstrautiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0064.

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Zemenes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049.

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Vikši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0032.

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Pustoškas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0079.

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Martas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0166.

14. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Kalna ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.

15. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Eržepoles ielā 15, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.

16. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Tautas iela 24, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai.

17. Par nekustamā īpašuma “Silpurenes” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.

18. Par nekustamā īpašuma “Morozi” Žīguru pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.

19. Par nekustamā īpašuma “Kārkliņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai.

20. Par zemes robežu pārkārtošanu Kubulu pagastā, Balvu novadā, nekustamā īpašuma “Betona cehs” reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.

21. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali un nodošanu atsavināšanai.

22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā, Balvu novadā sadali un nodošanu atsavināšanai.

23. Par nosaukuma “Miezāju lauki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai.

24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Saules ielā 17, Viļakā, Balvu novadā robežu plāna anulēšanu, robežu pārkārtošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.

25. Par grozījumiem Viļakas novada Domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 piekritību pašvaldībai”.

26. Par grozījumiem Viļakas novada Domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3815 003 0160, 3815 004 0123 un 3815 004 0124 piekritību Viļakas novada pašvaldībai”.

27. Par zemes nomu biedrībai “Radošās Idejas” Teātra ielā 2, Balvos, Balvu novada.

28. Par saistošo noteikumu Nr.1/2022 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” pieņemšanu.

29. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.33, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19, Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

32. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

33. Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma “Šalkas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

35. Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

36. Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

37. Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

38. Par nekustamā īpašuma “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

39. Par nekustamā īpašuma “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

41. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

42. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, norakstīšanu.

43. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, norakstīšanu.

44. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, norakstīšanu.

45. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 8, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu.

47. Par Vienošanās slēgšanu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Balvu novada organizāciju.

48. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “6. Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2022“”.

49. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu.

50. Par Krišjāņu Tautas nama vadītāja funkciju deleģēšanu.

51. Par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Taborei.

52. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.

53. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.

54. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

55. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu.

56. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

57. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

58. Par Žīguru pamatskolas likvidāciju.

59. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2022 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vai priekšfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu.

60. Par saistošo noteikumu Nr.2/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu Balvu novadā” pieņemšanu.

61. Par saistošo noteikumu Nr.3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā” pieņemšanu.

Citas ziņas no šīs kategorijas

„Atpūtas vakars brīvām izpausmēm – II” Borisovā

Jau otro reizi visi tika aicināti uz satikšanos netradicionālā vakarēšanā Borisovas tautas namā. Kā ...

Paziņojums

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS SESTDIEN, 2021.GADA 5.JŪNIJĀ, no plkst.7.00-20.00 Katrs vēlētājs varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu ...

Dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņa

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) informē, ka ir uzsākta dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju ...