NO 2022.GADA 1.JANVARA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANĀ. MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAI NO 2022.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 2022.GADA 31.MAIJAM IR LABVĒLĪGĀKI NOSACĪJUMI!

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem  Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanās likumā, no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti koeficientu 2,5;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, — koeficientu 2. 

Sakarā ar minētajām izmaiņām, aicinām atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas vai atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un mājsaimniecības, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, vērsties dzīvesvietai tuvākajā Balvu novada Sociālās pārvaldes teritoriālajā centrā Balvos, Baltinavā, Rugājos vai Viļakā vai attālinātajā klientu apkalpošanas punktā pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka, lai izvērtētu iespēju saņemt mājokļa pabalstu.

Informācijai!

Mājokļa pabalstu Balvu novada Sociālajā pārvaldē var pieprasīt persona, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu (izņemot pirmās pakāpes radiniekus).

Mājokļa pabalsta saņemšanas priekšnosacījums ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, kopā ar sociālo darbinieku sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un faktisko izdevumu apmērs par mājokli.

Lai izvērtētu materiālo situāciju un aprēķinātu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā pārvaldē un iesniegt:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • ja tiek veikts algots darbs – darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • ja persona ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicējs – izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (par iepriekšējā kalendārā mēneša izdevumiem) kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu);
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai ir atšķirīgs, jo tas tiek aprēķināts kā starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” ( turpmāk – Noteikumi) 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot Noteikumos Nr.809 noteikto formulu.

Mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai, pamatojoties uz iesniedzēja veikto maksājumu apliecinošiem dokumentiem, pabalstu pārskaita uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Iesniegumu par mājokļa pabalstu, tam pievienojot augstāk minētos dokumentus, var iesniegt attālināti dzīvesvietai tuvākajā Balvu novada Sociālās pārvaldes teritoriālajā centrā Balvos, Baltinavā, Rugājos vai Viļakā vai attālinātajā klientu apkalpošanas punktā pagasta pārvaldē – ievietojot īpaši paredzētā dokumentu kastē vai pasta kastē; parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-adresi vai e-pastu socparvalde@balvi.lv; iesniegt portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai sūtot pa pastu uz adresi Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV- 4501.

Iesniegumu saņems sociālais darbinieks, kurš ar personu sazināsies, lai izvērtētu situāciju, vajadzības un informētu par tālāko iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību. Sociālās pārvaldes  kontakttālruņi informācijai par mājokļa pabalstu http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=6759&Itemid=347&lang=lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Solis uz priekšu tehnoloģiju efektīvā izmantošanā – interaktīva lietotne par iesaisti atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Ar 2022.gada 6.jūniju Balvu novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.06.2020. plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas

Jaunieši vasaras brīvlaikā tradicionāli izmanto iespēju strādāt, gūt jaunu pieredzi un nopelnīt līdzekļus savu ...