Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 20.janvārī plkst.13.00 sēde notiks klātienē DEPUTĀTIEM “zaļajā režīmā”, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Lielstrautiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0064. (ziņo J.Krilova)
2.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Zemenes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049. (ziņo J.Krilova)
3.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Vikši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0032. (ziņo J.Krilova)
4.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Pustoškas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0079. (ziņo J.Krilova)
5.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Martas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0166. (ziņo J.Krilova)
6.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Kalna ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
7.Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Eržepoles ielā 15, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Krukovska)
8.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Tautas iela 24, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
9.Par nekustamā īpašuma “Silpurenes” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
10.Par nekustamā īpašuma “Morozi” Žīguru pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
11.Par nekustamā īpašuma “Kārkliņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
12.Par zemes robežu pārkārtošanu Kubulu pagastā, Balvu novadā, nekustamā īpašuma “Betona cehs” reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
13.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
14.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā, Balvu novadā sadali un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
15.Par nosaukuma “Miezāju lauki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
16.Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Saules ielā 17, Viļakā, Balvu novadā robežu plāna anulēšanu, robežu pārkārtošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu. (ziņo G.Zaharāne)
17.Par grozījumiem Viļakas novada Domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 piekritību pašvaldībai”. (ziņo G.Zaharāne)
18.Par grozījumiem Viļakas novada Domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3815 003 0160, 3815 004 0123 un 3815 004 0124 piekritību Viļakas novada pašvaldībai”. (ziņo G.Zaharāne)
19.Par zemes nomu biedrībai “Radošās Idejas” Teātra ielā 2, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20.Par saistošo noteikumu Nr.____/2022 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo G.Raibekaze)
21.Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžeta pieprasījumu apspriešanu. (ziņo D.Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

11 aktuāla biznesa idejas atbalstītas Balvu novada pašvaldības grantu konkursā

Balvu novada pašvaldība un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs augsti vērtē iesniegto biznesa ideju ...

Pozitīvas pārmaiņas saimniecībā “Vītoliņi”

Saimniecības “Vītoliņi” saimnieks Viktors Sobols pagājšgad realizēja projektu Nr.2019-VND-2-06 “Uzņēmējdarbības attīstība Viļakas novada Šķilbēnu ...