Balvu novada domes sēde

DOMES SĒDE notiks 2021.gada 25.novembrī, plkst.10.00 klātienē (deputātiem “zaļajā režīmā”) Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501. Jautājumu ziņotāji, speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 2. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 3. Par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 4. Par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 5. Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 6. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar J. K.. (ziņo R.Cibule)
 7. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar A. I.. (ziņo R.Cibule)
 8. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar I. E.. (ziņo R.Cibule)
 9. Par L. K. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Vecumu pagasta Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo R.Cibule)
 10. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. J.. (ziņo R.Cibule)
 11. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. N.. (ziņo R.Cibule)
 12. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. M.. (ziņo R.Cibule)
 13. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. R.. (ziņo R.Cibule)
 14. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar I. R.. (ziņo R.Cibule)
 15. Par V. A. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo R.Cibule)
 16. Par D. A. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. (ziņo R.Cibule)
 17. Par D. P. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. (ziņo R.Cibule)
 18. Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 19. Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” sociālās aprūpes pakalpojuma “Pansija” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 20. Par grozījumu Balvu Centrālās bibliotēkas nolikumā. (ziņo A.Mežale)
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Gobas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0177. (ziņo J.Trupovnieks)
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Šāveļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0094. (ziņo J.Trupovnieks)
 23. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Vecumu pagastā iznomāšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Partizānu iela 12 Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 25. Par nedzīvojamās telpas 6 Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo J.Trupovnieks)
 26. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.27 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 27. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē,  Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 29. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 30. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.22 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē,  Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 32. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 33. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 34. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”. (ziņo J.Trupovnieks)
 35. Par konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” komisijas apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 36. Par Medību koordinācijas komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs) (šis jautājums no pagājušās domes sēdes, kas netika izskatīts)
 37. Par pamatlīdzekļa – Sebežu tilta kadastra apzīmējumu 3874 004 0283 001, kas atrodas uz ceļa “Sita-Stradi 3.posms” Rugāju pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 38. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Ezernieki – Stradi”, “Ceļš Mieriņi”, “Ceļš Sita – Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij. (ziņo S.Maksimovs)
 39. Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru. (ziņo S.Maksimovs)
 40. Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra “Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 2, Viļakā, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 41. Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 42. Par nekustamā īpašuma “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 43. Par nekustamā īpašuma “Šalkas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 44. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 45. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 46. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 47. Par nekustamā īpašuma “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 48. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0238 daļas, Vecumu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 49. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0101 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 50. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.HP1869 nodošanu atsavināšanai. (ziņo S.Maksimovs)
 51. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 52. Par finansējuma piešķiršanu Balvu Valsts ģimnāzijai servera iegādei. (ziņo S.Maksimovs)
 53. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo S.Maksimovs)
 54. Par vecāku līdzfinansējuma maksas samazinājumu Balvu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. (ziņo S.Maksimovs)
 55. Par saistošo noteikumu Nr.16/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 56. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)

Papildus darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldības ir izstrādājušas jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras ...

Turpinās projekta „Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība” īstenošana

Neskatoties uz pandēmijas COVID-19 radītajiem šķēršļiem, ka firmas nelabprāt piedalās tirgus izpētē un nenotiek ...